หมายเหตุ

หมายเหตุ:

 กรุ๊ปจอยทัวร์ Collective เป็นการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง หรือ มื้ออาหาร ตามเหมาะสม 

 โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ  ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว

และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้ จะเป็นการรวมทัวร์  กับบริษัทคู่ค้า  เพื่อเดินทางร่วมกัน 

ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกัน รวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้นๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน 

และ/หรือ โรงแรมค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

Visitors: 223,408