ทัวร์กรุ๊ป COSTA FORTUNA เดินทางพร้อมกรุ๊ปรวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ เกาะฟูก๊วก สีหนุวิลล์ เกาะสมุย แหลมฉบัง 10 - 17 มี.ค.63 ล่องเรือสำราญ เดินทาง มีนาคม

SKU : HMT-ZZTK-COSTA FORTUNA8D7N

ทัวร์กรุ๊ป : ทัวร์ล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA เที่ยว 4 ประเทศ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ไทย

เส้นทาง : สิงคโปร์ เกาะฟูก๊วก (เวียดนาม) - สีหนุวิลล์ ( กัมพูชา ) - เกาะสมุย ( ประเทศไทย ) แหลมฉบัง  8วัน 7คืน 

โดยสายการบิน : Singapore Airlines ( SQ ) หรือ Thai Airways ( TG )

รวม : ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ / ห้องพักบนเรือ 7 คืน /อาหารทุกมื้อบนเรือ /ประกันภัยการเดินทาง / รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ

** พิเศษพาเที่ยวสิงคโปร์, พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

ไม่รวม : ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 101.50 USD / เด็ก (อายุระหว่าง 4-13ปี)  ท่านละ 50.75 USD (ชำระวันสุดท้ายบนเรือ COSTA FORTUNA) / ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 300 บาท / ค่าประกันของเรือและภาษีท่าเรือ ท่านละ 7,900 บาท  / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจอง

วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2563 *** กรุ๊ปพิเศษห้องพักจำนวนจำกัด


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

26,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                     

#เรือสำราญ COSTA FORTUNA เป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน โดยเรือมีขนาด 102,587 ตัน แบ่งเป็น 17 ชั้น (ชั้นสำหรับใช้สอย 13 ชั้น) สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,470 ท่าน ที่หรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมบริการในระดับสากล บนเรือสำราญท่านจะได้พบกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย ชมการแสดงแสนอลังการทุกคืนหลังมื้ออาหารค่ำ
โปรแกรมกรุ๊ปพิเศษ เที่ยว 4 ประเทศ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ไทย 8วัน 7คืน
**เส้นทาง: สิงคโปร์ เกาะฟูก๊วก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย แหลมฉบัง 
**รวมตั๋วเครื่องบิน : กรุงเทพ-สิงคโปร์ TG หรือ SQ
**วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2563

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน   – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล

(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
06.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์  D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อนการเดินทาง
08.00 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง
11.15 น.  เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์

หรือ
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ K เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อนการเดินทาง
09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ SQ973 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง
13.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์
** สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY  ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เมอร์ไลอ้อน  นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
น้ำพุแห่งความมั่งคั่งชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวกตามหลักฮวงจุ้ย
ถนนออร์ชาร์ดนำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
17.00 น. เริ่มทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ COSTA FORTUNA 
**ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ COSTA FORTUNA จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสารToday ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน**
*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
20.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่าเรือ marina bay cruise center สู่น่านน้ำสากล
ค่ำ  ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ ตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA FORTUNA
หมายเหตุทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง   สู่น่านน้ำสากล  (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญCOSTA FORTUNA
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบนเรือได้
กลางวัน  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
เย็น  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA

วันที่สามของการเดินทาง    เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะฟูก๊วก(Phu Quoc)” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามห่างจากแหลมฉบังของไทย 540 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นสวรรค์เขตร้อนอันแสนเงียบสงบท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าคราม ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ เกาะฟูก๊วก
-Ho Quoc Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นบนเนินเขาบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวไทยได้สวยที่สุดของเกาะฯ ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟูก๊วกที่ตั้งอยู่โดดเด่นประจันหน้ากับท้องทะเล ภายในวัดมีรูปปั้นทางพุทธศาสนาตั้งรายเรียงอยู่บนลานหน้าบันไดทางขึ้นสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในวัด
-หมู่บ้านประมง Ham Ninh ซึ่งในดั้งเดิมนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะใช้ปลาเพียงอย่างเดียวในการดำรงชีวิต แต่เมื่อ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อการท่องเที่ยวกลายมาเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลัก ชาวบ้านได้เปลี่ยนการดำรงชีวิตด้วยการขายอาหารทะเล และการขายหัตถกรรมสินค้าของที่ระลึก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
22.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA ออกเดินทางจาก สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  มุ่งสู่ เกาะสมุย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่สี่ของการเดินทาง  สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)
*** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***
โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือสำราญ COSTA FORTUNA คัดสรรไว้ให้เลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลล์ด้วยตนเอง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและสิ๋งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ     COSTA FORTUNA   หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ  ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่ห้าของการเดินทาง  สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

รับประทานอาหารเช้า , กลางวัน , เย็น บนเรือสำราญ
*** อิสระให้ท่านเลือก ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะหรืออิสระบนเรือสำราญ***
หรือสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นบนเรือได้
17.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA ออกจากท่า เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา มุ่งสู่  เกาะสมุย

วันที่หกของการเดินทาง  เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)       

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
08.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอหน้าเกาะสมุย
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการคะ***
การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะ ประมาณ  50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และก็ยังมีรถสองแถวที่วิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่มกันตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง แท็กซี่ก็มีแต่ราคาต้องตกลงกันเอง ไม่มีมิเตอร์ หรือใครอยากจะเช่ารถขับเองก็มีตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านให้เช่ารถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสักมีให้เลือกหลายร้านเลย ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกาะสมุยก็มีแต่ราคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อยเริ่มต้นที่ 30 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
18.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA เดินทางออกจากเกาะสมุย ประเทศไทย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง     (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
07.00 น.  เรือสำราญ COSTA FORTUNA จอดทอดสมอแหลมฉบัง
*** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไกล้แหลมฉบังแหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ห่างจากแหลมฉบังมากนัก มากมายหลายแห่งเช่น ปราสาทสัจธรรม สวนเสือศรีราชา ฮาเบอร์แหลมฉบัง สวนนงนุช หาดดงตาล พัทยา เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ที่ท่าเรือ  จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่โรงละคร Rex 1932 Theatre ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน
หมายเหตุ : ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่แปดของการเดินทาง       ท่าเรือแหลมฉบัง–  กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA FORTUNA

08.00 น.  นำท่านตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว
เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ
**สำหรับคณะท่านที่จองรถรับส่งไว้ มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯพร้อมคณะ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 10 - 17 มีนาคม 2563

ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

Inside

26,900

+8,900

Oceanview

33,900

+11,900

Balcony

41,900

+15,900

 อัตรานี้ไม่รวม  
-   ค่าประกันของเรือและภาษีท่าเรือ ท่านละ 7,900 บาท
-   ค่าทิปพนักงานบนเรือ สำหรับห้องพักแบบ Inside /Oceanview / Balcony เก็บทิปคืนละ 14.5 USD (ผู้ใหญ่  ท่านละ  101.5USD, เด็ก ( อายุระหว่าง 4-13ปี)  ท่านละ  50.75  USD )ตลอดการเดินทาง 8 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปในCruise Card โดยอัตโนมัติ
-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท

Visitors: 11,278