ทัวร์กรุ๊ป Genting Dream Cruise มิ.ย.62-มี.ค.63 เดินทางพร้อมคณะบิน SL สิงคโปร์ มะละกา สิงคโปร์ บิน SL 3 วัน 2 คืน เอเชีย Singapore Malaysia เดินทาง กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-GENTING DREAM-SIN-MLC-SL

ทัวร์กรุ๊ป :เที่ยวเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ Genting Dream รวมตั๋วเครื่องบิน เดินทางพร้อมคณะ

เส้นทาง : สิงคโปร์ มะละกา(มาเลเซีย) สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : LION AIR (SL)

รวม : ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ , กิจกรรมต่างๆ ,รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ ,ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์

- มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง

ราคาไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาท ( ชำระพร้อมค่าเรือ )

* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony / ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 26-28 มิ.ย. /10-12 ก.ค. / 24-26 ก.ค. / 7-9 ส.ค. / 21-23 ส.ค./ 4-6 ก.ย. / 9-11 ต.ค. /30 ต.ค.-1 พ.ย./20-22 พ.ย. / 18-20 ธ.ค. 2562

เดินทาง : 19-21 ก.พ. / 4-6 มี.ค. / 25-27 มี.ค. 2563

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

12,999.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

 

#Genting DreamCruise
**ล่องเรือสำราญเส้นทาง สิงคโปร์ มะละกา สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
**โดยสายการบิน
LION AIR (SL)
เรือสำราญGenting Dream 
เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เดินทาง มิถุนายน  2562 - มีนาคม 2563

10-12 เม.ย.เรือออก 21.00

24-26 เม.ย.เรือออก 23.59

8-10 พ.ค.เรือออก 21.00

29-31 พ.ค.เรือออก 23.59

26-28 มิ.ย.เรือออก 21.00

10-12 ก.ค.เรือออก 21.00

24-26 ก.ค.เรือออก 23.59

7-9 ส.ค.เรือออก 21.00

21-23 ส.ค.เรือออก 23.59

4-6 ก.ย.เรือออก 21.00

9-11 ต.ค.เรือออก 21.00

30ต.ค.-1 พ.ย.เรือออก 23.59

** กรุ๊ปที่เรือออก 23.59 ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
**อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย**
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER
ที่อยู่ท่าเรือ : 61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947
16.00/19.00 น.นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center 
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือสำราญ

 ***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น.
21.00/23.59  น.***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

วันที่สอง   ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลย์เซีย

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

**กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
09.00 น.      เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ มะละกา ประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ 
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
**กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR มะละกา เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***
20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่สาม        (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
12.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์
 ** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้นทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
พิเศษ!!นำท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงีเกิดจากความร่วมมือของChangiAirportGroupและ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว 

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง มิถุนายน 2562 - มีนาคม 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

10-12 ก.ค.

13,999-
+1,900.-

15,999-
+1,900.-

17,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 ก.ค.

13,999-
12,999-
+1,900.-

15,999-
14,999-
+1,900.-

17,999-
16,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

7-9 ส.ค.

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

16,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

21-23 ส.ค.

13,999-
12,999-
+1,900.-

15,999-
14,999-
+1,900.-

17,999-
16,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-6 ก.ย.

13,999-
12,999-
+1,900.-

15,999-
14,999-
+1,900.-

17,999-
16,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

9-11 ต.ค.

13,999-
+1,900.-

15,999-
+1,900.-

17,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

30 ต.ค.-1 พ.ย.

15,500-
+1,900.-

17,500-
+1,900.-

19,500-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-22 พ.ย.
เรือออก 23.59

14,999.-
+1,900.-

16,999-
+1,900.-

18,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

18-20 ธ.ค.
เรือออก 21.00

15,999.-
+1,900.-

17,999-
+1,900.-

19,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

19-21 ก.พ.63
เรือออก 23.59

14,999.-
+1,900.-

16,999-
+1,900.-

18,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-6 มี.ค.63
เรือออก 23.59

13,999.-
+1,900.-

15,999-
+1,900.-

17,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

25-27 มี.ค. 63
เรือออก 21.00

14,999.-
+1,900.-

16,999-
+1,900.-

18,999-
+1,900.-

9,500.-

6,900.-

** ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์

Visitors: 195,755