ทัวร์กรุ๊ป Allure of the seas-Royal Caribbean บิน QR พ.ค.-ต.ค.63 ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน11วัน กับเรือสำราญสุดหรู ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญ Europe พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZWC-ALLURE OF THE SEAS11D

ไม่พบสินค้า

ราคา

103,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Allure of the seas ( Royal Caribbean ) ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเรือสำราญสุดหรู 11วัน - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : บาร์เซโลน่า - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ้ำแดรค เข้าชมมหาวิหารเลอซู - ฝรั่งเศส เมืองอาเล่ส์ - เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - เมืองมาร์กเซย์ - โพรวองซ์ -โฟสดินาโว - เมืองลุกกา – เมืองทิโวรี่- เนินเขา TIBURTINE - ปราสาทแกนโดโฟ - เนเปิล พระราชวังกาแซร์ตา –ปอมเปอี

สายการบิน : Qatar Airways ( QR )

รวม : ที่พักบนเรือ /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-บาร์เซโลน่ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าวีซ่าเชงเก้น / ค่าทิปคนขับรถ/**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง) ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

พิเศษ!! ราคานี้รวมวีซ่า, ค่าทิปพนักงานบนเรือและทิปคนขับรถ พร้อมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ!!!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 08-18 พ.ค./ 10-20 ก.ค./ 07-17 ส.ค./ 18-28 ก.ย./ 16-26 ต.ค. 2563

                             

#เรือสำราญ Allure of the seas...สายเรือของ Royal Caribbean ในกลุ่ม Oasis Class ขนาดใหญ่ 225,282 ตัน มี18 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 6,687 คน ภายในเรืออัดแน่นไปด้วยความสะดวกสบายและกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น โรงละครขนาดใหญ่ หรือ Zip Line
เพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน11 วัน

**โดยสายการบิน Qatar Airways ( QR )

**เดินทาง พ.ค. - ส.ค.2563 : ราคาเริ่มต้น 103,900  บาท
เส้นทาง : บาร์เซโลน่า (สเปน) - ปัลมา เดอ มายอร์กา - มาร์กเซย์(ฝรั่งเศส) - ลา สเปเซีย(อิตาลี) - ชิวิคตาเวคเคีย(โรม) - เนเปิลส์ (อิตาลี) -บาร์เซโลน่า

วันแรก  กรุงเทพมหานคร

18.00  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
21.15  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

วันที่สอง  โดฮา – บาร์เซโลน่า – มองเซอร์รัต – ซากราด้า – ลาลัมบลา

00.25  ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
01.40  ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137
07.40  ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นำท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงาม ภายในวิหาร ประดิษฐานพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง  บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้น นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ 
นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนาถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NH COLLECTION HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สาม  บาร์เซโลน่า – กูเอลปาร์ค - เรือสำราญ ALLURE OF THE SEAS

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว คาตาลัน อันตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพื้นที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ตั้งมรดกโลก ที่ เป็นงานของ อันตอนีเกาดี
12.00  นำท่านเชคอินขึ้นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Allure SEAS” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนักงานบนเรือทั้งหมด 2,164 ท่าน สระว่ายน้ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 ตัว พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ มากกว่าเรือลำอื่น
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Allure(แต่งกายแบบสากล)
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่สี่  ปัลมา เดอมายอร์ก้า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก้า โดยถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914
นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย
14.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
16.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่ห้า  โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอ็กซ์ โพรวองซ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่เมืองอาเล่ส์(Arles) เมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ และเป็นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอาศัยอยู่ที่นี้ก่อน จะเสียชีวิต เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาเล่ส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเก่าท่านจะได้สัมผัสความเป็นเมืองโรมันโบราณ
นำท่านชมโบสถ์ โทรแปรง (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมโรมัน เป็นโบสถ์ที่บิชอบคนแรกของเมืองอาเล่ส์ได้อยู่สถานที่แห่งนี้ นำท่านชมภายนอก สนามสู้วัวกระทิงตั้งแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) ในปัจจุบันที่นี่ยังถูกใช้จัดงานแสดงสู้วัวกระทิง ประจำปีของเมือง Arles
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์”(Aix en Provence)ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่หก  ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.30 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นำท่านเที่ยวชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตาลีที่มีประชากร ประมาณเพียง 4817 คนและเป็นที่ตั้งของปราสาท Fosdinovo castle อยู่ทางตอนเหนือของแคว้นทัสคานี (Tuscany)ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีห้องโถ่งกว้างขวางและและห้องต่างๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในยังประกอบด้วยปติมากรรมต่างๆ ภาพวาด และสิ่งท่อที่มีตราประจำตระกูลของ “Spino Fioritoอีกด้ว
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเที่ยวชมเมืองลุกกา (Lucca)เป็นเมืองคลาสสิกอีกเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานี ที่มีชื่อเสียงของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นเทือกเขาแอลป์ จึงเป็นสถานที่นักปีนเขานิยมพักที่เมืองนี้ ภายในเมืองนี้มีล่องร่อยของประวัติศาสตร์จากซากโบราณต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่านชม จัตุรัส ซาน มาติโน่ (San Martino Square) ให้ท่านเดินถ่ายรูป และเดินเล่นจนเมือง
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย
18.30 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่เจ็ด  ชิวิคตาเวคเคีย – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตัวเมืองทิโวรี่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือแม่น้ำอาเนียน (Aniene) ชมเนินเขา TIBURTINE  ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คาสเตลแกนโดลโฟ พระตำหนักที่ประทับพักร้อนของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกมานานหลายศตวรรษ ซึ่งหมู่อาคารพระตำหนัก ณ ที่นี้มีความพิเศษตรงที่ถือเป็นเขตกรรมสิทธิ์ของวาติกันแม้ว่ามันจะอยู่ภายนอกก็ตาม ความที่ทำเลนี้สวยงามมองเห็นผืนน้ำสีครามเบื้องล่างและอากาศดีจึงเป็นที่ที่จักรพรรดิโรมันทรงเลือกเป็นที่ประทับมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว จนต่อมา ก็กลายเป็นสวนแบบอิตาเลียนที่ร่มรื่นและพระตำหนักของโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 ได้สร้างสระว่ายน้ำขึ้นในที่ประทับฤดูร้อนเป็นครั้งแรก สถานที่พักร้อนแห่งนี้ได้มีบทเด่นขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อยุคนาซีเรืองอำนาจได้มีชาวยิวจำนวนหนึ่งเข้ามาลี้ภัยการถูกไล่ล่าอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งภายในมีฟาร์มเรือนกระจกและมีการเลี้ยงสัตว์เองจึงเป็นเสบียงสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนอยู่รอดได้ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์ผู้ประทับและกับน้ำพระทัยที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไร้ขอบเขต
16.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่แปด  เนเปิ้ล – กาแซร์ตา – ปอมเปอี

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิล ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้าง  พระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลยและปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย ”
16.30 น.  นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์
18.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
/ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**

วันที่เก้า ล่องทะเล ( At Sea )ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (
Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย
-Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พิเศษค่ำคืนก่อนการจากลา งานเลี้ยงอำลาของกัปตันเรือ(แต่งกายแบบสากล)
**ห้องพัก แบบ
INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
หมายเหตุ
: ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น

วันที่สิบ บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
05.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า
08.00 น.  นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค”
Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
  นำท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาท์เลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.30  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142

วันที่สิบเอ็ด โดฮา – กรุงเทพฯ

05.40 เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า
08.40  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
QR832
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

 

ช่วงออกเดินทาง 2563

 

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปีพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปีพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )

 

พักท่านเดียว / ห้องจ่ายเพิ่ม

วันที่ 08-18 พ.ค. 2563

103,900

103,900

103,900

65,900

วันที่ 10-20 ก.ค.//07-17 ส.ค.2563

109,900

109,900

109,900

65,900

วันที่ 18-28 ก.ย.//16-26 ต.ค. 2563

105,900

105,900

105,900

65,900

Visitors: 221,851