ทัวร์กรุ๊ป Costa Luminosa สงกรานต์ 11-20 เม.ย.63 บินTK ล่องเรือสำราญ ทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค ทัวร์เรือสำราญ ยุโรป อิตาลี กรีซ มอนเตเนโกร โครเอเชีย เดินทาง เมษายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-E006- COSTA LUMINOSA10DAY-TK

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Costa Luminosa 10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค: อิตาลี – กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย (คอสต้า ลูมิโนซ่า เรือมีขนาด 92,600 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 2,260 คน มีทั้งหมด 12 ชั้) - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์ – ดูบรอฟนิค - เวนิส

สายการบิน : Turkish Airlines ( TK )

รวม : ที่พักบนเรือ /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-เวนิส / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท / ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด

พิเศษ!! ราคานี้รวมทิปไกด์และคนขับรถ , ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 11 - 20 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

91,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Costa Luminosa (ล่องเรือสำราญ คอสต้า ลูมิโนซ่า)-ยุโรป
ล่องทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค10 วัน : 
อิตาลี – กรีซ – มอนเตเนโกร – โครเอเชีย
โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***
**เดินทาง 11 - 20 เมษายน 2563 : ราคาเริ่มต้น 91,900 บาท
(รวมทิปไกด์และคนขับรถ / ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)

เส้นทาง : เวนิส – บารี – คอร์ฟู – เอเธนส์ – บุดวา – กอเตอร์  – ดูบรอฟนิค - เวนิส

11 เม.ย. 63  กรุงเทพมหานคร

18.30 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
21.45 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

12 เม.ย. 63  อิสตันบูล – เวนิส

04.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1873 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
06.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเวนิส (VCE) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชม.)
08.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเวนิส ประเทศอิตาลี
นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองที่ไม่มีรถวิ่งเข้าถึงได้ นำท่านชมเมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เมืองสุดยอดแห่งความโรแมนติก  เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก  เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด  โดดเด่นด้วยบ้านเรือนริมน้ำและเรือกอนโดลาอันน่าหลงใหล เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) นำท่านชมเมืองเวนิซ​ เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน นำท่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่างพระราชวังโบราณกับเรือนจำโบราณ ซึ่งมีตำนานเล่าถึงนักรักคาสโนว่าที่เคยถูกคุมขังในคุกแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ                 มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซึ่งเป็นอาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ด้วยกัน ในมหาวิหารนี้เชื่อว่าเป็นที่บรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ก  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนต์มาร์โค หรือจะ เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีมากมายรายล้อมรอบจัตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอื่นๆอีกมากมาย
(***ร้านค้าบางส่วนอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดสากล)ได้เวลานำท่านนั่งเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งเวนิสเมสเตร์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเวนิส (Venice) เพื่อเช็คอินขึ้นเรือCosta Luminosa
17.00 น.  เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองบารี ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

13 เม.ย. 63  บารี (อิตาลี)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
14.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองบารี (ประเทศอิตาลี)เมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของอิตาลี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบุญที่เมืองนี้  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทำลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ทำการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว้ นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการประจำเมือง (Fortress) ขนาดใหญ่ของเมืองบารีที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเข้ายึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมัยก่อน นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่มีป้อมปราการล้อมโดยรอบ จากนั้นนำท่านชมวิหารซานนิโคลัส (Basilica di San Nicola) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเซนต์นิโคลัส  ผู้อุปถัมภ์ของเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน(Walking street) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบารี ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก หรือจะเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
19.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบารี
20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือบารีเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคอร์ฟู ประเทศกรีซ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

14 เม.ย. 63  คอร์ฟู (กรีซ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือคอร์ฟู (Corfu) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “เกาะมรกต” เนื่องด้วยความเขียวชะอุ่มและสวยงามในตัวมันเอง อันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและแนวชายฝั่งที่สวยงามหาใดเปรียบ นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต Paleokastritsa สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเก่าและทะเลไอโอเนี่ยน อันเป็นที่มาของเทพนิยายกรีกของการพบกันระหว่าง Odysseus และ Nausica ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกต้นมะกอกและต้น Cyprus ผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลากสีสัน นำท่านชมโบสถ์ Monastery of the Virgin โบสถ์เล็กๆบนยอดผาสไตล์กรีก Byzantine ที่มีระฆังสองอันแขวนอยู่บนยอด อิสระให้ท่านถ่ายภาพและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากต้นมะกอก อาทิ ไม้มะกอกแกะสลัก ครีม สบู่ชื่อดังของเกาะคอร์ฟู จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ โบสถ์ Vlacheraina monasteryโบสถ์เล็กๆ ตั้งอยู่กลางเกาะขนาดเล็กยื่นออกไปในทะเล จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าคอร์ฟู เมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเกาะคอร์ฟู (Corfu) โดยมีพื้นที่เพียง 593 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของแอลเบเนีย (Albania) และกรีซเมืองเก่าคอร์ฟู ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.2007 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อม Palaio Frourioซึ่งมีความเก่าแก่ แม้ว่าบางส่วนจะถูกกัดเซาะจากน้ำและลมทะเลไปบ้างแล้วก็ตาม ตัวป้อมได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมหลายอย่าง เช่น งานคอนเสิร์ตและอื่นๆนำท่านชมอาคารบ้านเรือนแบบนีโอคลาสสิค ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นจากยุคเวนิส อีกส่วนเป็นการก่อสร้างยุคหลัง
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองคอร์ฟู
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
14.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือคอร์ฟู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

15 เม.ย. 63  เอเธนส์ (กรีซ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities: สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
12.30 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือพีราอุส ประเทศกรีซ
นำท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์  นำท่านชมอะโครโปลิส โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอาเธน่า เทพีแห่งนักรบ นำท่านชมวิหารพาร์เธนอน  วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า อันเป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ  ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหาร   แบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิคได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896  นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า(Syntagma Square)  ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม นำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคารคึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวย
18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือพีราอุส
19.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือพีราอุสเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือกอเตอร์ ประเทศมอนเตเนโกร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

16 เม.ย. 63  ล่องทะเล ( At Sea )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

17 เม.ย. 63  บุดวา – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือเมืองกอเตอร์ (Kotor)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (ระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)เมืองโบราณอีกแห่งของประเทศมอนเตเนโกร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองบุดวาเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย เมืองบุดวา สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปีเช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเวนิสแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้เมืองบุดวาเป็นอีกเมืองที่เป็นที่จับจ้องของประเทศล่าอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวีย นำท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือ Stari Grad (Old Town)และนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์จอห์น (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารีMadonna in Punta” ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกอเตอร์ (Kotor)เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกรประเทศซึ่งได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยประเทศสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลเอเดรียติค ถึงแม้สถานที่โดยรวมของประเทศจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ชายหาดอ่อนละมุนคลื่นสงบไม่รุนแรงจนเกินไป ทะเลสาบน้ำเงินเข้มใส แม่น้ำใสไหลเชี่ยวและภูเขาสวยสง่า บางแห่งจะเห็นเป็นฟยอร์ดสูงตระหง่านตระการตา นำท่านชมความงามของเมืองกอเตอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1979 เป็นเมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกำแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกอเตอร์
17.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกอเตอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองดูบลอฟนิค
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

18 เม.ย. 63  ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก”เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและสิ่งก่อสร้างโบราณ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส  นำท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน้ำพุ Onofrioซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ นำท่านชมThe Cathedralหนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารภายในเรือ
14.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือดูบรอฟนิค เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเวนิส ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
***วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ : ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

19 เม.ย. 63  เวนิส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.เรือจอดเทียบท่า ณ เทียบเรือเวนิส
นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงจากเรือ พร้อมทำการเชคเอาท์จากเรือ
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวนิส (VCE) เพื่อเช็คอิน
***อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ในสนามบิน***
14.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเวนิส สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1872
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
17.40 น.  เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง
20.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 64 สายการบินฯ(มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า)

20 เม.ย. 63 กรุงเทพมหานคร

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

11 – 20 เม.ย. 2563

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE มี 4 ห้อง) ท่านละ

91,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีหน้าต่าง (พักห้องคู่ Ocean View มี 4 ห้อง) ท่านละ

5,000

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล (พักห้องคู่ Sea-View Balcony มี 7 ห้อง) ท่านละ

12,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น)

30,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

95,000-130,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-VCE-IST-BKK)

20,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  8 ส.ค. 2562) 
**ราคาไม่รวม : ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท / ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ EUR 70 

Visitors: 204,219