ทัวร์กรุ๊ป Costa neoRomantica บิน SQ 12 - 19 ก.ค.62 ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น เกาหลี 8วัน 6คืน ฟุคุโอะกะ ไมซูรุ คานาซาวะ ปูซาน เที่ยวเรือสำราญ เดินทาง กรกฎาคม

SKU : HMT-ZZTP-GRP-CONR-JAPAN-KOREA8D6N-SQ

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica เที่ยวญี่ปุ่น เกาหลี

เส้นทาง : ฟุคุโอะกะ ไมซูรุ คานาซาวะ ปูซาน 8วัน 6คืน 

โดยสายการบิน : Singapore Airlines ( SQ )

รวม : ตั๋วเครื่องบิน /ห้องพักบนเรือ 5 คืน /พักโรงแรม ฟุคุโอกะ 1คืน /ภาษีท่าเรือ /อาหารทุกมื้อบนเรือ /ประกันภัยการเดินทาง/ รถรับส่ง ( สนามบิน-ท่าเรือ )

พิเศษ!!! ซิตี้ทัวร์ฟุคุโอะกะ / พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล

**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจอง

*** กรุ๊ปพิเศษ จำนวนจำกัด จองภายใน 05 มีนาคม 62 หรือ จนกว่าจะเต็ม 

วันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2562


ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

49,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Costa neoRomantica เรือสำราญ ระวางขับน้ำ 57,100 ตัน / ความยาวของเรือ725 ฟุต /ความกว้างของเรือ101 ฟุต / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด1,800 ท่าน /จำนวนห้องพัก 789 ห้อง / จำนวนลูกเรือ  622 คน /จำนวนชั้นให้บริการ (Deck) 12 (10 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012)
ทัวร์ล่องเรือสำราญสุดหรู เส้นทาง 2 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี
เส้นทาง  ฟุกุโอะกะ - ไมซูรุ - คานาซาวะ - ปูซาน  8วัน 6คืน
วันเดินทาง : 12 - 19 กรกฎาคม 2562
**มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ**

วันแรกของการเดินทาง : ศุกร์ที 12 ก.ค. 2562       กรุงเทพ สิงคโปร์  - สนามบินฟุกุโอกะ  

17.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อทำการ เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และโหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง
20.05  ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เหินฟ้าสู่เมืองฟุคุโอะกะ โดยเที่ยวบินที่ SQ983 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์
23.30  ถึงสนามบินชางงี่ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง : เสาร์ที 13 ก.ค. 2562    ฟุกุโอกะ – ท่าเรือฮากาตะ

01.20   ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เหินฟ้าสู่เมืองฟุคุโอะกะ โดยเที่ยวบินที่ SQ656
08.35  ถึงสนามบินฟุคุโอกะประเทศญี่ปุ่น
หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
>>Welcome toFukuoka, Japan<<
ขอต้อนรับท่านสู่ ฟุกุโอะกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู   และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศญี่ปุ่น   อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากตั้งอยู่ติดทะเลทั้ง 3 ด้าน และโอบล้อมด้วยภูเขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม สามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว แถมยัง เป็นประตูสู่การติดต่อกับชาติเอเซีย เช่นจีน และ เกาหลีมาเป็นเวลานาน จวบจนบัดนี้ โบราณสถานต่างๆ ในจังหวัด ยังคงกลิ่นไอของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้
12.00   ถึงท่าเรือฮากาตะ
(Hakata Port : Chuo Futo Cruise Center)
เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa, Health Form
  3. บัตรเครดิต      
  4. ใบ ต.ม.ขาเข้า – ขาออกประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู  Costa neoRomantica
** หลังจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันที่ได้ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (Deck 10 ท้ายเรือ)  หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
15.00 ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (EmergencyDrill) กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today หรือ ประกาศบนเรืออีกครั้ง
16.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ไมซุรุ (Maizuru)
เย็น  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
หมายเหตุ เวลาอาหารค่ำตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ
** รอบแรกเริ่ม  ตั้งแต่เวลา 17.30 น.         
** รอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
(Premiumclass จะสามารถเลือกเวลาในการรับประทานอาหารค่ำล่วงหน้าได้)
หมายเหตุ   : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 

วันที่สามของการเดินทาง : อาทิตย์ที 14 ก.ค. 2562  ไมซุรุ, ประเทศญี่ปุ่น

>>Welcome to Maizura<<
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 13.30น. – 22.00น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง 140 เมตร, ว่ายน้ำ หรือ ออกกำลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย
13.30 เรือเทียบท่าเมืองไมซุรุ (Maizuru)เมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นเมืองท่าสำคัญด้านทะเลญี่ปุ่น ยังมีตลาดปลาขนาดใหญ่ อาหารทะเลสดๆ จากทะเลญี่ปุ่นและ อาหารทะเลแปรรูปอีกหลากหลายให้ท่านเลือกลิ้มลองเชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือเชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 
** อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)
ทัวร์แนะนำดังนี้
-Code: 01T5 Amanohashidate& Funaya Boat houses of Ine   6 Hrs     US$79.00/Adult 
-Code: 01T9 Half day Tour of Maizuru & Fukuchiyama           4½ Hrs   US$49.00/Adult
-Code: 01W0 The Best of Maizuru    4 Hrs    US$39.00/Adult
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
เย็น     เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
22.00   เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองคานาซาว (Kanazawa)
หมายเหตุ   : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 

วันที่สี่ของการเดินทาง : จันทร์ที 15 ก.ค. 2562       คานาซาวะ, ประเทศญี่ปุ่น

>>Welcome to Kanazawa<<
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00น. – 18.00น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
08.00  เรือเทียบท่าเมืองคานาซาวะ ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือส่วนกลางของอิชิคาวะ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง คุณภาพของงานฝีมือ อาหารพื้นบ้านรสเลิศ ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรือง และ อารยธรรมอันลํ้าค่าตั้งแต่สมัยเอโดะ อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือเชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 
** อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)
ทัวร์แนะนำดังนี้
-Code: 01U4  Tour of Kanazawa with Lunch        8 Hrs [L]       US$ 99.00/Adult
-Code: 01U5  Shirakawa – Go & the Higashi Chaya  7½ Hrs [L]  US$ 109.00/Adult
-Code: 01U6   Tateyama Kurobe Alpine Route      8 Hrs   US$ 119.00/Adult
-Code: 01U7   The Best of Kanazawa         5½ Hrs    US$ 49.00/Adult
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย
18.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองซะไคมินะโตะ / มะสึเอะ (Sakaiminato/ Matsue), ประเทศญี่ปุ่น  
เย็น  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ค่ำนี้  ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนาน กับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ รวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica

วันที่ห้าของการเดินทาง : อังคารที 16 ก.ค. 2562  ซะไคมินะโตะ, ประเทศญี่ปุ่น

>>Welcome to Sakaiminato<<
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
08.00  เรือเทียบท่าเมืองซะไคมินะโตะ(Sakaiminato),ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านที่พักตากอากาศ, ออนเซ็นติดทะเล และ  อาหารทะเล  นำคณะเดินชมสีสันที่สำคัญของเมือง คือ ถนนสายภูติพราย (Mizuki Shigeru Road)เป็นแหล่งรวม ตัวการ์ตูนเหล่าผีๆทั้งหลาย ตัวที่โดดเด่นที่สุดคือ เจ้าผีน้อยคิทาโร่ (Kitaro) กิจกรรมที่น่าสนุกของเมืองนี้เป็นการแรลลี่ตามหาตัวรูปปั้นการ์ตูนตามมุมต่างๆในเมือง ทั้งหมด 37 ตัว  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเหล่าตัวการ์ตูนเหล่านี้ได้ตลอดเส้นทาง เชิญท่านเลือกอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือเชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 
**อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)
ทัวร์แนะนำดังนี้
-Code: 01UN  Great Izumo Taisha Shrine  6½Hrs   US$59.00/Adult
-Code: 01UO   Matsue Castel & Horikawa Mini Cruise6½ Hrs[L]   US$109.00/Adult
-Code: 01UP   Adachi Art Museum   5 Hrs(L)  US$109.00/Adult
-Code: 01UQ   Family tour discovering   Tottori’s Manga   7Hrs    US$79.00/Adult
-Code: 01US    Tottori Sand Dunes & Sand Museum       7Hrs[L] US$109.00/Adult
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย
17.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลีใต้
เย็น  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ค่ำคืนนี้  ขอเชิญท่านอิสระเลือกชมการแสดงโชว์ที่ทางเรือจัดไว้ต้อนรับท่านทุกคืน  อาทิ  Production Show ที่ห้อง Cabaret Vienna หรือจะเป็น Magic Show ที่ห้อง Grand Bar เป็นต้น  หรือจะเล่นชิวๆ ที่บาร์เครื่องดื่ม เสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน  ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ   : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 

วันที่หของการเดินทาง : พุธที 17 ก.ค. 2562   ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้

>>Welcome to Pusan<<
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
09.00  เรือเทียบท่าเมืองปูซาน (Pusan), ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้มากกว่าปีละหลายแสนคน เช่น ชายหาด Haeundae, Songdo และ Gwangalli Beaches  เป็นต้น  เชิญท่านเลือกอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือเชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 
**อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)
ทัวร์แนะนำดังนี้
-Code: 01VBBeomeosa Temple & Gamcheon Culture Villlage  7Hrs[L]US$95.00/Adult
-Code: 010D  Highlight of Busan 5 Hrs   US$59.00/adult
-Code: 010E  Cultural Tour to Gyeongju8 Hrs [L]        US$95.00/Adult
-Code: 6645  Busan Aquarium & Busan Market5 HrsUS$55.00/Adult
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
** เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย
19.00  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka)  ประเทศญี่ปุ่น
ค่ำคืนนี้  ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ  :วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : พฤหัสที 18 ก.ค. 2562 ท่าเรือฮากาตะ - ฟุคุโอกะ (Fukuoka)

>>Welcome back to Fukuoka<<
เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น.
เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardin
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทางเจ้าหน้าที่ จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับที่ท่านได้รับ
08.00  เรือเทียบท่าที่ท่าเรือฮากาตะ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmagu Shrine)  มนัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ  ก่อนกลับมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น เพื่อเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากร้านรวงมากมายตลอดสองข้างทาง   
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านสู่ คาแนลซิตี้ฮากาตะ (Canal City Hakata) เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ ซึ่งเป็นย่านที่เฟื่องฟูที่สุด โดยรวมทั้งโรงแรม ร้านเสื้อผ้า และตึกออฟฟิศไว้ด้วยกัน นอกจากโซนช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยร้านค้าหลากหลาย ตั้งแต่ร้านของที่ระลึกและร้านสินค้าคุมะมงที่หาซื้อได้ในคิวชูเท่านั้น  และ สวนอาหารในคอนเซ็ปต์ "ราเม็งสเตเดียม" ไฮไลท์ของที่นี่คือมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้อีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
***อิสระตามอัธยาศัยอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)***
พักค้างคืน ณ โรงแรมMonte Hermana Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปดของการเดินทาง: ศุกร์ที 19 ก.ค. 2562    ฟุกุโอกะสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังอาหาร Check out นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.00  ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยเที่ยวบิน SQ655เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
15.20  ถึงสนามบินชางงี่ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง   
17.30  ออกเดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยเที่ยวบิSQ982 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ             
19.00   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคั

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ :เดินทาง 12 - 19 กรกฎาคม 2562

Classic

Premium

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ***
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

Inside

Outside

Balcony

Inside

Outside

Balcony

49,900

53,900

59,900

51,900

55,900

60,900

44,900

39,500

*** กรุ๊ปพิเศษ จำนวนจำกัด  จองภายใน 05 มีนาคม 62 หรือ จนกว่าจะเต็ม  ***

Visitors: 11,278