Fly+Cruiseแพคเกจเรือ Genting Dream บิน SL ก.พ.-พ.ย.63 ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ มะละกา Asia Singapore Malaysia กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP FC PACKAG GENTING DREAM3D2N-SL

ไม่พบสินค้า

ราคา

9,999.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง: เที่ยวเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ Genting Dream ( แพคเกจตั๋วเรือ 2 คืน + ตั๋วเครื่องบิน )

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เส้นทาง : สิงคโปร์ - มะละกา , พอร์ตดิกสัน ( มาเลเซีย - สิงคโปร์

สายการบิน : ไลอ้อน แอร์ ( SL )

รวม : ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วเรือ ,อาหารบนเรือ ,โชว์และกิจกรรมต่างๆบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์ / ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony / ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน - ท่าเรือ / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / ไม่มีหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 19-21 ก.พ.63 /4-6 มี.ค 63 / 25-27 มี.ค. 63 / 8-10 เม.ย.63 / 22-24 เม.ย.63 / 20-22 พ.ค.63 / 17-19 มิ.ย.63 / 8-10 ก.ค.63 / 19-21ส.ค.63 / 23-25 ก.ย. 63 /

14-16 ต.ค. 63 / 21-23 ต.ค. 63 / 4-6 พ.ย. 63

                             

#เรือสำราญ Genting Dream Cruise   
ล่องเรือสำราญเส้นทาง สิงคโปร์-มะละกา(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
**ตั๋วเครื่องบิน+ตั๋วเรือสำราญ
**โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563
<Package> *เพิ่ม 3,000 เปลี่ยนเป็นแบบทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย (กรณีครบ 15 ท่าน)+มีรถรับส่ง ท่าเรือ/ สนามบิน + ซิตี้ทัวร์ เมืองสิงคโปร์

19-21 ก.พ.63
เรือออก 23.59 

4-6 มี.ค 63
เรือออก 23.59

25-27 มี.ค. 63
เรือออก 21.00

8-10 เม.ย.63
เรือออก 23.59

22-24 เม.ย.63
เรือออก 21.00

20-22 พ.ค.63
เรือออก 21.00

17-19 มิ.ย.63
เรือออก 23.59

8-10 ก.ค.63
เรือออก 23.59

19-21ส.ค.63
เรือออก 21.00

23-25 ก.ย. 63
เรือออก 21.00

14-16 ต.ค. 63
เรือออก 21.00

21-23 ต.ค. 63
เรือออก 23.59

4-6 พ.ย. 63
เรือออก 23.59

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
** ลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER
Address : 61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947
**ไม่รวมในค่าบริการ สามารถนั่ง TAXI ไปที่ MARINA BAY CRUISE CENTER หรือ รถไฟใต้ดิน MRT > SOUTH PIER ได้ตามอัธยาศัย
16.00/19.00 น.  เข้าเช็คอิน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centerขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน*** 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6)และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )
*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

**ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
21.00/23.59  น.    ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****

วันที่สอง  ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลย์เซีย 

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ PORT DICKSON ประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

OPTIONAL : ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR มะละกา เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***
21.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือมะละกาประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

วันที่สาม  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  – กรุงเทพฯ

07.30-09.00 น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
12.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกีด้วยตนเอง
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563
*สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท 

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
BSS / BSA
มีหน้าต่าง

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

19-21 ก.พ.63
เรือออก 23.59

11,999.-
10,999.-
+1,900.-

13,999-
12,999.-
+1,900.-

15,999-
14,999.-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

4-6 มี.ค.63
เรือออก 23.59

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

25-27 มี.ค. 63
เรือออก 21.00

11,999.-
+1,900.-

13,999-
+1,900.-

15,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

8-10 เม.ย.63
เรือออก 23.59

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

22-24 เม.ย.63
เรือออก 21.00

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

20-22 พ.ค.63
เรือออก 21.00

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

17-19 มิ.ย.63
เรือออก 23.59

11,999.-
+1,900.-

13,999-
+1,900.-

15,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

8-10 ก.ค.63
เรือออก 23.59

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

19-21ส.ค.63
เรือออก 21.00

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

23-25 ก.ย. 63
เรือออก 21.00

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

14-16 ต.ค. 63
เรือออก 21.00

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

21-23 ต.ค. 63
เรือออก 23.59

10,999.-
+1,900.-

12,999-
+1,900.-

14,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

4-6 พ.ย. 63
เรือออก 23.59

9,999.-
+1,900.-

11,999-
+1,900.-

13,999-
+1,900.-

9,500.-

ISS 6,900.-

OSS 8,900.-

เช็คห้องก่อนจองทุกครั้ง

BSS 10,900.-

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
* ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony 
และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OU

Visitors: 221,849