Fly+Cruise 10-17พ.ค.63/16 – 23 พ.ค.63แพคเกจตั๋วเรือ Costa neoRomantica 8วัน6คืน ล่องเรือสำราญ โปรโมชั่นเที่ยว 2 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี เที่ยวเรือสำราญ Asia Japan Korea พฤษภาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZTP-CostaNeoRomanticaFY-8D6N

แพ็คเกจเดินทางเอง : เที่ยวเรือสำราญ Costa neoRomantica เที่ยวเรือสำราญ 2 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี 8วัน 6คืน - ห้องพักบนเรือ + ตั๋วเครื่องบิน

เส้นทาง : โตเกียว (โยโกฮามะ) - ปูซาน - เชจู ( เกาหลีใต้ ) - นางาซากิ- โตเกียว(โยโกฮามะ) : วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2563

เส้นทาง : โตเกียว (โยโกฮามะ) - ปูซาน –ซาเซโบะ-นาโกย่า- โตเกียว (โยโกฮามะ) : วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2563

โดยสายการบิน : TG, CX, SQ หรือ ตามที่บริษัทกำหนด ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง

รวม : ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว / ห้องพักบนเรือ 6 คืน / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ /อาหารทุกมื้อบนเรือ / ประกันภัยการเดินทาง

ไม่รวม : รถรับส่งระหว่างสนามบิน - ท่าเรือ / ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 87.00  / เด็กอายุ 12-4 ปี USD 43.50  (ชำระบนเรือ)  / Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax] / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / **ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

>>โปรโมชั่นสุดพิเศษ รับส่วนลด ท่านละ 2,000 (เฉพาะท่านที่ 1 และ 2 ในห้องเดียวกัน) ห้องพักจำนวนจำกัด !!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

46,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Costa neoRomantica ระวางขับน้ำ 57,100 ตัน / ความยาวของเรือ 725 ฟุต / ความกว้างของเรือ 101 ฟุต / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด1,800 ท่าน /จำนวนห้องพัก 789 ห้อง / จำนวนลูกเรือ  622 คน / จำนวนชั้นให้บริการ (Deck)12 (10 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012)
ล่องเรือสุดหรู เที่ยว 2ประเทศ เส้นทางสุดฮิต ญี่ปุ่น  เกาหลี 8วัน 6คืน 
**เดินทาง 10 - 17 , 16 – 23 พฤษภาคม 2563 : ราคาเริ่มต้น 46,900.-บาท
>>พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ Early Bird Pro  : ชำระภายใน  15 มกราคม 63 รับส่วนลด ท่านละ 2,000.-

เส้นทาง : โตเกียว (โยโกฮามะ) - ปูซาน - เชจู  - นางาซากิ  - โตเกียว (โยโกฮามะ)

วันที่

ท่าเรือ

เรือถึง

เรือออก

วันแรก
10 พ.ค.63

กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...

วันที่สอง
11พ.ค.63

เดินทางถึงโตเกียว ประเทศญีปุ่น
“กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก”
สู่ท่าเรือ โยโกฮาม่า (Yokohama,Tokyo )

Embark

15:00น.

วันที่สาม
12พ.ค.63

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่สี่
13พ.ค.63

ปูซาน,ประเทศเกาหลี  ( Pusan, South Korea)

14:00น.

22:00น.

วันที่ห้า
14พ.ค.63

เชจู, ประเทศเกาหลี (Cheju , South Korea)

10:00น.

17:00น.

วันที่หก
15พ.ค.63

นางาซากิ , ญี่ปุ่น ( Nagasaki , Japan)

07:00น.

14:00น.

วันที่เจ็ด
16พ.ค.63

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่แปด
17พ.ค.63

โยโกฮาม่า / โตเกียว (ญี่ปุ่น)

08:30น.

Disembark

โตเกียว – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...  

โตเกียว (โยโกฮามะ) - ปูซาน –ซาเซโบะ-นาโกย่า- โตเกียว(โยโกฮามะ)

วันที่

ท่าเรือ

เรือถึง

เรือออก

วันแรก
16พ.ค.63

กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...

วันที่สอง
17พ.ค.63

เดินทางถึงโตเกียว ประเทศญีปุ่น “กรุณาเช็คอินขึ้นเรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก”

สู่ท่าเรือ โยโกฮาม่า (Yokohama,Tokyo )

Embark

15:00น.

วันที่สาม
18พ.ค.63

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่สี่
19พ.ค.63

ปูซาน,ประเทศเกาหลี  ( Pusan, South Korea)

14:00น.

22:00น.

วันที่ห้า
20พ.ค.63

ซาเซโบะ , ประเทศญี่ปุ่น ( Sasebo ,Japan)

09:30น.

17:00น.

วันที่หก
21พ.ค.63

ล่องทะเล ( At Sea )

-

-

วันที่เจ็ด
22พ.ค.63

นาโกย่า , ประเทศญี่ปุ่น ( Nagoya  ,Japan)

09:00น.

17:00น.

วันที่แปด
23พ.ค.63

โยโกฮาม่า / โตเกียว (ญี่ปุ่น)

08:30น.

Disembark

โตเกียว – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...  

หมายเหตุ  การเดินทางจากสนามบินสู่ท่าเรือ ท่าเรือ โยโกฮาม่า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 90 – 120  นาที 
( ขึ้นอยู่กับสภาพการจารจร)โดยรถแท็กซี่ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเที่ยวละ Yen 15,000 – 30,000  
**ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในรายการ **

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 10 - 17 , 16 – 23  พฤษภาคม 2563

ห้อง Classic

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ***
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีหน้าต่าง)
Inside

(มีหน้าต่าง)
Outside

(มีระเบียง)
Balcony

46,900

50,900

56,900

36,900

25,000

-ห้อง Premium Class : เพิ่มท่านละ 2,000 บาท **
-กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน : ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 18,000  // เด็กหักคืนท่านละ 14,000  ***
-ราคาไม่รวม :  Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax] , 
ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 87.00 / เด็กอายุ 12-4 ปี USD 43.50  / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป
**Special Pro : รับส่วนลด ท่านละ 2,000 (เฉพาะท่านที่ 1 และ 2ในห้องเดียวกัน)
***จองด่วน ห้องมีจำนวนจำกัด กรุณาเช็คห้องว่างทุกครั้งก่อนทำการจอง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ***

Visitors: 199,146