ทัวร์กรุ๊ป Royal Caribbean-Freedom of the Seas บิน TK มี.ค.-เม.ย.63 ทริปพิเศษล่องเรือเที่ยวกลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้ 12วัน ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญ ฟรีดอมออฟเดอะซีส์ เดินทาง มีนาคม เมษายน

รหัสสินค้า : HMT-E006 –SOUTHCARIBBEAN 12D-TK

ไม่พบสินค้า

ราคา

160,000.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Freedom of The Seas( Royal Caribbean ) ล่องเรือกลุ่มประเทศแคริบเบี้ยนใต้ - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่ 12 วัน

สายการบิน : Turkish Airlines ( TK )

รวม : ที่พักตลอดการเดินทาง/ตั๋วเครื่องบินไปกลับ/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกา ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

พิเศษ!! ราคานี้รวม ค่าทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ...พักห้องระบียง Balcony ทุกห้อง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2563 / 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563


                             

#เรือสำราญรอยัลแคริบเบี้ยน Freedom of the SEAS เรือขนาด 155,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ชั้น จุผู้โดยสารได้ 4,500 คน
สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ...เที่ยวประเทศกลุ่มแคริบเบี้ยนใต้ 12 วัน
**เดินทาง 27 มี.ค.- 7 เม.ย.2563 / 24 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563 : ราคา 160,000บาท
**(ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ...พักห้องระบียง Balcony ทุกห้อง )

เส้นทาง : ไมอามี่ – เปอร์โตริโก – ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน) – เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส-แอนติกา – เซนต์ลูเซีย – บาร์เบโดส – ไมอามี่

วันแรก  กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.30 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น.ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สอง  อิสตันบูล – ไมอามี่

06.05 น.เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1389 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
***อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตันบูล***
13.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินไมอามี่ (ใช้เวลาบินประมาณ 12.25 ชั่วโมง)
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ (MIA) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheratom Miami Airport Hotel & Executive หรือเทียบเท่า ( คืนแรก )

วันที่สาม  ไมอามี่ – ซานฮวน (เปอร์โตริโก)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไมอามี่ เพื่อเชคอิน
10.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก โดยเที่ยวบิน.......(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
13.01 น.  เดินทางถึงสนามบินซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านเชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean “Freedom of the Seas!!” ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ และในวันแรกของการเชคอินลงเรือสำราญ ทางเรือจะมีพิธีการซ้อมหนีไฟ ดังนั้นทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟในวันนี้ โดยทางเรือจะมีการเชคชื่อ ดังนั้นท่านต้องแสดงตน ณ จุดนัดพบ   
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.30น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือ ซานฮวน มุ่งหน้าสู่เมืองชาร์ลอตต์อะมาลี แห่งเซนต์โทมัส (หมู่เกาะเวอร์จิ้น)
**หมายเหตุ กิจกรรม Shore Excursion ที่อิงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการดูสัตว์ทะเล อาจมีการปรับเปลี่ยนหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือกิจกรรมนั้นได้หยุดให้บริการจาก local supplier หรือ จากทางเรือ ซึ่งจะมีแจ้งให้ท่านได้รับทราบต่อไป
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่สอง )

วันที่สี่  ฟิลิปส์บูรก์ (เซ็นต์มาร์ติน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ ฟิลิปส์บูรก์, เซนต์มร์ติน
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ชมเมืองโดยการปั่นจักรยาน(Bicycle Tour) นำท่านเที่ยวชมโบราณสถานและสถานที่สำคัญของเมืองฟิลิปส์บูรก์ ไม่ว่าจะเป็นวังปาสังกราฮาน (Pasanggrahan Royal Guesthouse), ท่าเรือกัปตันฮอดจ์ (Captain Hodge Wharf) และ สถานที่สำคัญอื่นๆเช่น The Cold Court House, Freedom Fighters monument, Salt Pickets monument ได้เวลานำท่านเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำแห่งเมืองฟิลิปส์บูรก์ (ใช้เวลาในการเที่ยวชมเมืองประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเดินเล่นบริเวณท่าเรือ เนื่องจากกิจกรรมของทางเรือสำราญจะมีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น ดังนั้นท่านจะได้มีเวลาพักผ่อน หรือ ทำกิจกรรมบนเรือสำราญต่อไป
17.00น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองฟิลิปส์บูรก์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ (สหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่สาม )

วันที่ห้า  บาสแตร์ (ประเทศสหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่าน ลงเรือคาตามารานเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะเนวิส ซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งแห่งสหพันธรัฐเซนต์คิสต์ แอนด์ เนวิส สนุกสานกับกิจกรรมการนั่งเรือคาตามารานชมความสวยงามของทะเลแคริบเบี้ยน พร้อมทั้ง ดำน้ำชมปะการังและความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่งอ่าว ซีครูด (Secluded bay) หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นเต่าทะเลแคริบเบี้ยน และ ปลากระเบน (Stingray) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือคาตามาราน (Light Meal)
บ่าย  นำท่านสู่ ชายหาดเนวิส ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ หรือจะเลือกดำน้ำดูปะการังบริเวณเรียบหาด สมควรแก่เวลาเรือคาตามาราน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองบาสแตร์ ให้ท่านได้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมเมืองบริเวณท่าเรือเมืองบาสแตร์ ซึ่งมีสินค้าและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศของเมืองบาสแตร์ เมืองหลวงของสหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส  และเป็น 1 ในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะลีวาร์ด เมืองบาสแตร์ถือเป็น 1 ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแคริบเบี้ยนตะวันออกอีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองบาสแตร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองเซนต์จอน ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่สี่ )

วันที่หก  เซนต์จอนส์ (ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ว่ายน้ำกับปลากระเบน(Sting Ray) แห่งทะเลแคริบเบี้ยน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของปลากระเบนอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำและดำน้ำได้อย่างเต็มที่ก่อนนำท่านกลับสู่เรือสำราญ (ระยะเวลาในการทำทัวร์ประมาณ 3 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่าน เดินเล่นบริเวณท่าเรือเมืองเซนต์จอนส์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา ประเทศที่ตั้งอยู่ในเวสต์อินดีส์ ทะเลแคริบเบียน เซนต์จอนส์เป็นจุดศูนย์กลางด้านการค้าของประเทศและเป็นเมืองท่าของเกาะแอนติกา นำท่านเที่ยวชมหมู่อาคารโบราณสีสันสวยงามและอิสระใหท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยโดยท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.  
17.00น. เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองเซนต์จอน มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองแคสตรีส์ ประเทศเซนต์ลูเซีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่ห้า )

วันที่เจ็ด  แคสตรีส์ (ประเทศเซนต์ลูเซีย)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่านสัมผัสความสวยงามของ เกาะแคสตรีส์ แห่งประเทศเซนต์ลูเซีย โดยทำท่านนั่งรถเที่ยวชมความสวยงามรอบเกาะ ไม่ว่าจะเป็นสวนประวัติศาสตร์ Diamond Estate แห่งซูเฟรย์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของประเทศเซนต์ลูเซีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวนประวัติศาสตร์ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาตร์แห่งเซ็นต์ลูเซีย ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกพืชพันธ์หลากหลานสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ในแถบแคริบเบี้ยน รวมถึงน้ำตก (Multicolor Waterfall) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แห่งเซนต์ลูเซีย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยในสวน โดยทางทัวร์จัดค่าอาหารให้ท่านละ 30 USD
บ่าย  อิสระให้ท่านได้แช่นำแร่ร้อน (Hot spring) แห่งเซนต์ลูเซีย ซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ดี (หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย ผ้าขนหนูสามารถนำจากเรือลงไปได้) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาแห่งประเทศเซนต์ลูเซีย หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือ พร้อมเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
18.00น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองแคสตรีส์ มุ่งหน้าสู่เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่หก )

วันที่แปด บริดจ์ทาวน์ (บาร์เบโดส)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่านเที่ยวชม เมืองบริดจ์ทาวน์ (Bridgetown) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาร์เบโดส ในอดีตเป็นเมืองหลวงหนึ่งในสามเมืองของสหพันธรัฐอินเดียตะวันตก สถานที่ตั้งของเมืองก่อตั้งขึ้นโดยผู้ตั้งรกรากชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1628 โดยการนำของเซอร์ วิลเลียม คอร์ตเทน ที่เซนต์เจมส์ทาวน์ ปัจจุบันเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่สำคัญในแคริบเบียน มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สนเทศศาสตร์ การชุมนุม และท่าเรือสำราญ และในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ย่านเมืองเก่าและแกร์ริสัน ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก(UNESCO World Heritage) อีกด้วย
นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงและสถานที่สำคัญๆของประเทศบาร์เบโดส ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา (Parliament House) ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ 18
จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสนักรบ (National Heroes Square)  และชมหมู่อาคารบ้านเรือนโบราณสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ลงเรือดำน้ำ Atlantis Submarine เพื่อชมความสวยงามของโลกใต้ทะเล (กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นกับทางเรือสำราญเป็นสำคัญ)
17.00น.  เรือสำราญออกจากท่าเรือเมืองบริดจ์ทาวน์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซานฮวน เปอร์โตริโก้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่เจ็ด )

วันที่เก้า  ล่องทะเล (At Sea )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room   :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment:ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย
-Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
**พักบนเรือสำราญ Freedom of the Seas ( คืนที่แปด )

วันที่สิบ  เมืองเก่าซานฮวน – ไมอามี่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวนก่อนขึ้นเครื่องกลับ
นำท่าน เที่ยวชมเมืองเก่าซานฮวน(San Juan)เมืองหลวงของเปอร์โตริโก และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา เมืองซานฮวนเป็นเมืองเก่าแก่อันดับ 2 ของเมืองในหมู่เกาะทะเลแคริบเบี้ยนที่ถูกสร้างโดยชาวยุโรป เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชื่อดัง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาและได้ตั้งชื่อตอนค้นพบเกาะนี้ว่า San Juan Bautista แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Puerto Rico และในยุคสเปนเรืองอำนาจในปี 1509 สเปนก็เข้ามายึดครองเกาะเปอร์โตริโก เนื่องจากเป็นท่าเรือที่สำคัญในการลำเลียงเสบียงจากทวีปอเมริกาเหนือและใต้ไปยังประเทศสเปน จนกระทั่งปี 1898 จึงถูกยกให้สหรัฐอเมริกาหลังจากสเปนแพ้สงครามสเปน-สหรัฐอเมริกา เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้เขตอำนาจของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นศูนย์กลางเมืองท่าที่สำคัญในสมัยก่อน นำท่านเที่ยวชมรอบเขตเมืองเก่าที่มีหมู่อาคารโบราณสีสัน สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยยังอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน จนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองเก่าซานฮวน เป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี 1982
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าซานฮวน
11.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานฮวนเพื่อเช็คอิน
***อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย***
13.45 น.  เครื่องออกเดินทางจากสนามบินซานฮวน สู่ สนามบินไมอามี่ โดยเที่ยวบิน AA1299
16.45 น.  เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
20.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่สิบเอ็ด  ไมอามี่ – อิสตันบูล

15.05 น.  เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
15.05 น.  เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
17.55 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK58 (ใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบสอง  กรุงเทพมหานคร

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....

 ….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

เดินทาง 27 มี.ค.- 7 เม.ย. 2563 / 24 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563

อัตราค่าบริการ  (บาท)

มีนาคม – เมษายน 2563

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(พักห้อง Balcony ในเรือ)

160,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

35,000

เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     

155,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น)
(มีเพียง 6 ที่นั่งในชั้นธุรกิจ : BKK-IST-MIA-IST-BKK)

115,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – หักค่าตั๋วคืนท่านละ
(BKK- IST-MIA-IST-BKK)

32,000

ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ท่านสามารถใช้วีซ่าอเมริกาเข้าได้

ไม่รวมวีซ่าอเมริกา

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2563) **

Visitors: 221,850