ทัวร์กรุ๊ป Genting Dream ส.ค.62-มี.ค.63 เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ รวมตั๋ว SL สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน ล่องเรือสำราญ เอเชีย Singapore Malaysia กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม มีนาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-GENTING DREAM4D-SL

ทัวร์กรุ๊ป : เที่ยวเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี (มาเลเซีย) สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : LION AIR (SL)

รวม : ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ , กิจกรรมต่างๆ ,รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ ,ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์

- มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - รวมประกันภัยการเดินทาง

ราคาไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,900 บาท / ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony /ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 4-7 ส.ค.62,15-18 ก.ย.62, 6-9 ต.ค.62 ,10-13 พ.ย. 62 , 5-8 ม.ค. 63 ,29 มี.ค.-1 เม.ย.63

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

14,099.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                             

#ล่องเรือสำราญ Genting Dream
เส้นทาง สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

วันแรก   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
**อิสระอาหารที่ที่สนามบิน  CHANGI ตามอัธยาศัย**นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER (61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947 )
13.00 น. นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream  เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน*** 
17.00 น.   ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน
หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobbyชั้น 6)และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*
-  ห้องอาหาร The Lido : ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ
- ห้องอาหาร Dream Dining  (walk-in open seating) :ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ
***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น.

วันที่สอง  ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
** เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
13.30น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ ปีนังประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำ  การจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ปีนังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PENANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-penang-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx

*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

22.30 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย    

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
07.00น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซียสำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ ลังกาวีจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR LANGKAWI เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-langkawi-excursions/-/media/25e2fa4dc10846ecb7bbfd08094b6398.ashx#langkawi 

*** ลูกค้าต้องมาขึ้นเรือก่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. ***

15.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือลังกาวีประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป่้นรอบ
17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00น.เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่านให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น   
(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่ จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่สี่  (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )  - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ            

07.30-09.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
13.00น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
ทีมงานทัวร์ที่สิงคโปร์ รอรับทุกท่านเดินทางไปชมเมืองสิงคโปร์ มีรถโค้ชและไกด์บริการ
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGIตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
 BSS / BSA
มีหน้าต่าง

7-10 ก.ค. 62

14,099.-
+1,900.-

16,099.-
+1,900.-

18,099.-
+1,900.-

10,500.-

7,900.-

21-24 ก.ค. 62

15,099.-
+1,900.-

17,099.-
+1,900.-

19,099.-
+1,900.-

10,500.-

7,900.-

4-7 ส.ค. 62

13,099.-
+1,900.-

15,099.-
+1,900.-

17,099.-
+1,900.-

10,500.-

7,900.-

15-18  ก.ย. 62

15,099.-
+1,900.-

17,099.-
+1,900.-

19,099.-
+1,900.-

10,500.-

7,900.-

6-9 ต.ค. 62

16,099.-
+1,900.-

18,099.-
+1,900.-

20,099.-
+1,900.-

10,500.-

7,900.-

10-13 พ.ย. 62

18,099.-
+1,900.-

23,099.-
+1,900.-

28,099.-
+1,900.-

10,500.-

10,900.-

5-8 ม.ค. 63

18,099.-
+1,900.-

23,099.-
+1,900.-

28,099.-
+1,900.-

10,500.-

10,900.-

29 มี.ค.-1 เม.ย.63

18,099.-
+1,900.-

23,099.-
+1,900.-

28,099.-
+1,900.-

10,500.-

10,900.-

** ราคานี้ไม่รวม : ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์
** ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD)SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony 
และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

Visitors: 199,146