ทัวร์กรุ๊ป Royal Caribbean Oasis of the SEAs เดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10วัน บิน TK ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญ เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

รหัสสินค้า : HMT-E006-OASIS OF THE SEAS10D-TK

ทัวร์กรุ๊ป : 10วัน ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Oasis of the SEAs

เส้นทาง : บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย - โรม – เนเปิ้ลส์ – บาร์เซโลนา

สายการบิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ( TK )

รวม : พาเที่ยวทุกประเทศ /พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล / รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิป )

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

>>โปรแกรม การท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

เดินทาง : 4-13 พ.ค./18-27 พ.ค./22 มิ.ย.–1 ก.ค./13-22 ก.ค./10-19 ส.ค./14-23 ก.ย. 2562

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

109,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Royal Caribbean Oasis of the SEAs
เที่ยวเรือสำราญ ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน10 วัน Oasis of The Seas
เส้นทาง : บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย - โรม – เนเปิ้ลส์ – บาร์เซโลนา
** สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) 
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปแล้ว)
เดินทาง 4-13 พ.ค./18-27 พ.ค./22 มิ.ย.–1 ก.ค. / 13-22 ก.ค./10-19 ส.ค./14-23 ก.ย.2562 
ราคาเริ่มต้น 109,900 บาท

วันแรก      กรุงเทพมหานคร

18.30 น.   คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
21.45 น.   ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง   อิสตันบูล – บาร์เซโลนา

04.00 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
07.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.45 ชม.)
10.05 น.   เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลุญญา (Catalunya National Museum of Art)  หรือตัวเรียกย่อคือ MNAC ตั้งอยู่บนเขามงจูอิค ใกล้ใจกลางเมืองบาร์เซโลน่า ภายในเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะภาพวาดมากมายในช่วงยุคศตวรรษที่ 10-20 โดยมีภาพวาดจิตรกรรมในทุกยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นโรมานเนสก์ โกธิกเรอเนอซองส์ บาโร๊ก และโมเดิร์นอาร์ท  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุในอดีตของชาติคาตาลันมากมาย  โดยเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.30 น.   นำท่านเชคอินขึ้น เรือสำราญ Royal Caribbean “Oasis of the SEAs”
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สาม   ปัลมา เดอ มายอร์ก้า

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
นำท่านเที่ยวชมเมือง ปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก   นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทเบลเวอร์ (Bellver Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 14 มีควาสูงประมาณ 112 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขานอกตัวเมืองปัลมา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่กษัตริย์เจมส์ที่ 2 แห่งมายอร์กา  ซึ่งแรกเริ่มเป็นที่พำนักของราชวงศ์ แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นที่จองจำนักโทษในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทั่วไป
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมาชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย
15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
16.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์)
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่สี่       โพรวองซ์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
นำท่าน ล่องเรือสู่  Chateau d’If หนึ่งในป้อมปราการกลางทะเล หรือคุกที่สร้างไว้บนเกาะเพื่อจองจำนักโทษ ตั้งห่างจากชายฝั่งเมืองมาร์กเซย์ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงปี ค.ศ.1524-1531 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 เพื่อเป็นป้อมปราการแนวชายฝั่งตามยุทธศาสตร์ ทางการทหารไว้สำหรับป้องกันการรุกรานทางทะเล ซึ่งภายหลังพบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สืบเนื่องจากไม่ได้ถูกรุกรานเลย ทำให้เปลี่ยนมาใช้เป็นคุกสำหรับขังนักโทษแทน
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย       นำท่าน แวะถ่ายรูปพระราชวังลองชองป์ (The Palais Longchamp)สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขุดคลองมาร์กเซย์ (Canal de Marseille) เพื่อการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำดูแลนซ์ (Durance River) เข้ามาใช้ในเมืองมาร์กเซย์ โดน ดยุคแห่งออรีน ได้วางรากฐานหินก้อนแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 1893 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า อังเร เอสพีรานดี (Henry Esperrandieu) โดยการมีออกแบบสร้างน้ำพุอยู่กลางพระราชวัง จึงได้รับการขนามนามว่า “ปราสาทน้ำพุ” (Water Castle) นำท่านชมความสวยงามภายในพระราชวังแห่งนี้ และชมสวนสวย ที่มีการจัดตกแต่งดูแลเป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ Les Terrasses du port ในเมืองมาร์กเซย์ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้าแฟชั่น และของฝากตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านลงเรือสำราญ
16.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
18.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia)
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่ห้า     ลา สเปเซีย - เลอริซี่

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.30 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นำท่าน แวะถ่ายรูปกับ Castello di Lericiปราสาททรงโพลิกอน ที่สร้างตระหง่านเป็นที่เด่นชัดบนหน้าผาริมชายฝั่งของเมืองเลอริซี่ ป้อมปราการแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1152 โดยสาธารณรัฐทางทะเลของเมืองเจนัวและปิซ่า จากนั้นมีการเปลี่ยนแบบแปลนการก่อสร้างมากมายหลายครั้งสืบเนื่องด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ทางการทหาร จนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างในที่สุดเมื่อปี ค.ศ.1555
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย   นำท่าน เข้าชมโบสถ์แห่งซานต้ามาเรียแอสซุนต้า (Basilica of Santa Maria Assunta) อาสนวิหารโบราณของชาวโรมันคาธอลิคสไตล์นีโอโรแมนติคที่สร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 15 เพื่ออุทิศน์ แก่พระแม่มารี หนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทซานจิออจิโอ (San Giorgio Castle)หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ลา สเปเซีย ซึ่งยังคงสภาพตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้เข้าชมภายใน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ต่างๆไว้ อย่างครบครัน ตั้งแต่ยุคทองแดงจวบจนกระทั่งที่ยุคโรมันเรืองอำนาจ
18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย           
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
20.30 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

วันที่หก   ชิวิคตาเวคเคีย – โรม – ช้อปปิ้ง Outlet

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.   เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
08.00 น.   นำท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
นำท่าน เข้าชมโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) หรือ ตั้งอยู่ระหว่าง เนินพาเลติเน (Palatine hill) กับเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill)ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี บริเวณนี้เป็นบริเวณศูนย์กลางของการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมโรมันมาแต่โบราณ ประชาชนมักจะเรียกบริเวณนี้ว่า  "ฟอรูงมังนูง" หรือเพียงสั้น ๆ ว่า "ฟอรูง"
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ใกล้กรุงโรม Castel Romano Designer Outlet
ช้อปปิ้งเอาท์เลตที่รวมเอาแบรนด์สินค้าจากดีไซน์เนอร์ชั้นนำมาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากหรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย
17.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
20.00 น.    เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เจ็ด    เนเปิ้ลส์ – กาแซร์ตา

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.   เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี
08.00น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี  นำท่าน เข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta)เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิ้ลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิ้ลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิ้ลส์
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย   นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ล (Province of Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ลตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิ้ลส์ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัส เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเปิ้ล ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง  จากนั้นนำท่านเข้าชมอุโมงค์เบอร์เบิน  (Bourbon Tunnel)อุโมงค์โบราณที่ขุดขึ้นด้วยจุดประสงค์ทางการทหารซึ่งเชื่อมต่อระหว่างพระราชวังหลวง และคลังแสงในเมืองนาโปลี ไว้สำหรับให้ราชวงศ์ที่อาศัยในราชวังไว้ลี้ภัยในยามฉุกเฉิน  นอกจากนี้ยังเคยถูกใช้เป็นหลุมหลบภัยจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย
17.30 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบ เรือเนเปิ้ลส์
18.30 น.   เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ล เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่แปด   ล่องทะเล ( Cruising )

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room      : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment   :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities      : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness        : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ  : ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า    บาร์เซโลนา

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
05.00 น.   เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
08.00 น.    นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
นำทุกท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย      นำท่านชมโบสถ์ Expiatori del Sagrat Cor โบสถ์โรมันคาธอลิค สร้างขึ้นแบบสไตล์นีโอโกธิค ตั้งแต่ปี ค.ศ.1902 และใช้เวลากว่า 60 ปีจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1961 ตั้งอยู่บนยอดเขาทิบิดาโบ (Tibidabo) โดยบนยอดโดมมีรูปปั้นของพระเยซูยืนกางแขน คล้ายคลึงกับ Christ Redeemer ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
16.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund
19.05 น.    ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.25 ชั่วโมง) บริการอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่องบิน
23.30 น.   เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ     กรุงเทพมหานคร

01.25 น.    ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.35 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน
15.00 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ 
เดินทาง 4-13 พ.ค./18–27 พ.ค./22 มิ.ย.–1 ก.ค./13–22 ก.ค./10–19 ส.ค/ 14-23 ก.ย. 2562

อัตราค่าบริการ ปี 2562

4-13
พ.ค.

18-27 พ.ค.

22มิ.ย.-1 ก.ค.

13-22 ก.ค.

10-19 ส.ค.

14-23 ก.ย.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

 

109,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

20,000

20,000

24,000

23,000

23,000

20,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
(คิดที่ห้องพักแบบ INSIDE ซึ่งเป็นราคาเริ่ม)

45,000

ราคาผู้ใหญ่/เด็ก (ห้องพัก 3 ท่าน) ท่านละ

โปรดสอบถาม

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี
(นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ)

โปรดสอบถาม

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000 - 110,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่) 
(ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

25,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า
หักค่าใช้จ่าย

2,900

Visitors: 199,151