เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน บินไทยเวียดเจ็ท เดินทาง ก.ค.-ก.ย.63-ZZTK-ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวหาดป่าตอง แหลมพรหมเทพ

รหัสสินค้า : CHIC-ZZTK-PHUKET

ไม่พบสินค้า

ราคา

4,999.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เที่ยวในประเทศ : ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน : ไทยเวียดเจ็ท

เดินทาง : กรกฎาคม-กันยายน 2563

รายละเอียด : ชมย่านตึกเก่า วัดฉลอง วัดนาคเกิด หาดป่าตอง ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ แหลมพรหมเทพ วัดพระทอง

ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

             
                 

เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท บินตรง ขาไปไฟล์ทเช้า ขากลับไฟล์ทดึก
กำหนดการเดินทาง กรถฎาคม - กันย่ายน 2563
**ราคาเริ่มต้น 4,999.-บาท

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด  โรงแรมที่พัก ( อาหาร -/กลางวัน/-)

06.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.30 น.  เหิรฟ้า บินตรงสู่เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
09.00 น.  ถึงเมืองภูเก็ต นำท่านเดินทางเข้าชม ย่านตึกเข้าเมืองภูเก็ต
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดฉลอง และ วัดนาคเกิด
พักที่ิ  ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท

วันที่สองของการเดินทางพักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก  (อาหาร เช้า/กลางวัน/-)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย   นำท่านเที่ยวชม หาดป่าตอง และชมพระอาทิตย์ตกน้ำ แหลมพรหมเทพ
พักที่  ป่าตอง เบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท

วันที่สามของการเดินทางพักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต-สนามบินสุวรรณภูมิ  ( อาหาร เช้า/กลางวัน/-)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก และนำท่านเข้ากราบขอพร ณ วัดพระทอง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินภูเก็ต
21.20 น.  นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
22.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง : 2563
กรกฏาคม : 6-8 /7-9/8-10/10-12/ 13-10/14-16/15-17/17-19/20-22/21-23/22-24/24-26/27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค.
สิงหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-26/25-27/26-28/28-30
กันยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-20/21-23/22-24/23-25/25-27/28-30
**หมายเหตุ: พีเรียดสีแดง เพิ่มท่านละ 1,500 บาท**

ราคาค่าบริการทัวร์

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,999 บาท

4,999 บาท

4,599 บาท

1,300 บาท

Visitors: 221,850