ทัวร์กรุ๊ป RUBY Princessล่องเรือสำราญอลาสก้า บิน BR พ.ค.-ก.ย.63 ล่องเรือเที่ยว ซีแอตเทิล จูโน่ สแก๊กเวย์ อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay เค็ทชิแกน เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZRG-ALASKA-RUBY PRINCESS-BR

ไม่พบสินค้า

ราคา

129,000.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Ruby Princess เที่ยวอลาสก้า รูบี้ ปริ๊นเซสส์ เรือสำราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์-รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง :ซีแอตเติ้ล - ชมเมืองจูโน- สแก๊กเวย์ - อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์-เค็ทชิเกน-เมืองวิคตอเรีย 11วัน 8คืน

สายการบิน : Eva Air (BR)

รวม : ที่พักซีแอตเติ้ล 1 คืน + บนเรือ 7 คืน / ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ซีแอตเติ้ล/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าวีซ่าแคนาดา / ค่า Gratuities (ทิปพนักงานของทางเรือ) / ทิปพนักงานขับรถ /**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกา

สัมผัสความงดงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงาม โดยเรือจะล่องเข้าไปจนถึงด้านในสุดเพื่อชมภูเขาน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า Margerie Glacier !!!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 08 – 18 พฤษภาคม 2563 / 05 – 15 มิถุนายน 2563 / 03 – 13 กรกฎาคม 2563 / 07 – 17 สิงหาคม 2563 / 18 – 28 กันยายน 2563

                             

ที่สุดของอลาสก้าด้วยเรือสำราญ RUBY Princess 
ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11 วัน 8คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์
**ตื่นตาตื่นใจกับเมืองท่า ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตันที่ Seattle
**ชมความงามของธารน้ำแข็งเมนเดนฮอล์ ที่ จูโน่

**ผจญภัยตามเส้นทาง รถไฟดีเซล วินเทจที่วิ่งไต่เขาไปเกือบ 3,000 ฟุต ในเส้นทางรถไฟไว้ท์พาส ที่เมือง สแก๊กเวย์
**ชมไฮไลท์ ของการล่องเรือในเส้นทาง อลาสก้ากับความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็ง ณ อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay
**เพลินตา เพลินใจ กับการเดินเล่นชมหมู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียแดงเผ่าทริงกิต ที่เมืองเค็ทชิแกน

**เต็มอิ่มกับทิวทัศน์ที่งดงาม และความมีเสน่ห์ของเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่าอยู่ติดอันดับ 9 ของโลก ที่เมืองวิคตอเรีย
>> 5กรุ๊ปเท่านั้น...วันที่ 08 – 18 พ.ค. 63 l วันที่ 05 – 15 มิ.ย. 63 l วันที่ 03 – 13 ก.ค 63 / วันที่ 07 – 17 ส.ค. 63 18 – 28 ก.ย. 63

วันแรกของการเดินทาง  วันศุกร์  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – ซีแอตเทิล

13.30 น.  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาคอยต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์     สายการบินอีวีเอ แอร์ ประตู 8 แถว R
16.25 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 068
21.15 น.  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
**ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ห้าม นำสิ่งของเข้าประเทศดังนี้
ห้ามของเหลวเกิน 100 ml. รวมไปถึง เครื่องดื่ม น้ำหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรืออื่นๆ ผ่าน หรือขึ้นเครื่อง
23.40 น. นำท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 026
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน
19.35 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากร
เข้าประเทศอเมริกา ห้าม นำสิ่งของเข้าประเทศดังนี้
-ห้ามพืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรูปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood)
-ห้ามล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก TSA (Transportation Security Administration) สามารถหาซื้อได้ที่สนามบิน หรือตามร้านขายกระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทั่วๆไป
>>Welcome to Seattle, USA<<
ค่ำ  จัดอาหารค่ำแบบ Dinner Box ไว้บริการ
จากนั้น ขอนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากเดินทางไกล
คืนที่ 1 : พักค้างคืน ณ โรงแรม Seattle Airport Marriott หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง  วันเสาร์ ซีแอตเทิล เรือสำราญ Ruby  Princess

 เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถแบบสบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม โดยไม่ต้องเร่งรีบแต่อย่างใด
10.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ Pier91 Smith Cove Cruise Terminal ซีแอตเทิล ถึงท่าเรือขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับเช็คอินขึ้นเรือ
เอกสารที่ใช้สำหรับเช็คอิน

  1. Passport (ที่มีวีซ่าอเมริกา และ แคนาดา    
  2. E-Ticket Boarding Pass (ตั๋วเรือ)  
  3. บัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้และสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรอื่นได้บนเรือ

***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร***
>>Welcome onboard Ruby Princess Cruise<<
หลังขึ้นเรือและจัดเก็บสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
13.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ            
15.30 น.  Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน) ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของผู้โดยสารบนเรือ โดยเฉพาะเรือสำราญในตระกูล Princess Cruises ที่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นลำดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้าร่วมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill
***เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกริ่ง สั้น 7 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง ขอให้ทุกท่านถือ Cruise Card ออกมา ณ จุดรวมพล  โดยแบ่งตามตัวอักษรที่ระบุไว้บน Cruise Card หรือท่านสามารถดูได้จากประตูเข้าออกห้องพักของท่าน(เจ้าหน้าที่เรือจะคอยบอกทางไปจุดรวมพล)ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาที)
16.00 น.เรือออกจากท่าเรือเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่, อลาสก้า
เชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลายยามค่ำ ที่จะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือสำราญ Ruby Princess ที่มีให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ / เลานจ์ ต่างๆ หรือจะชมโชว์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียงห้อง Princess Theater ที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน
คืนที่ 2 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby Princess

วันที่สามของการเดินทาง  วันอาทิตย์   ล่องทะเล (Cruising Inside Passage)

วันนี้เรือสำราญจะล่องไปตามสายน้ำ ซึ่งจะเป็นวันที่ท่านจะได้ทำความคุ้นเคย และสำรวจเรือได้อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ และกิจกรรมอันหลากหลาย ซึ่งในแต่วัน ท่านสามารถศึกษาได้จากจดหมายข่าวรายวัน  “Princess Patter”ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านที่ห้องพักล่วงหน้าทุกคืน ซึ่งจะมีรายละเอียดทุกอย่างแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น อุณหภูมิเป็นอย่างไร, ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร, กิจกรรมที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตั้งแต่เช้าจรดเย็น, กิจกรรมการลดราคาของสินค้าหลากหลายประเภท, และโชว์ที่จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละคืน ในทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว อาทิ:-
>>เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค่ำ, และรอบดึก
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ 3 ห้อง, ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชั่วโมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม
>>เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด
บาร์เครื่องดื่มกว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า
>>บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวันกับ ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน้ำ สระน้ำวน (จากุซซี่), สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น
>>เพลิดเพลินระหว่างวัน ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ, และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นรำ, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (Formal Night)
ค่ำนี้ กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง “Champagne Waterfall”(เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือสำราญในตระกูล Princess Cruises เท่านั้น) ซึ่งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี้เรือ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
คืนที่ 3 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby  Princess

วันที่สี่ของการเดินทาง วันจันทร์  จูโน่, อลาสก้า 

เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
11.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองจูโน่
>>Welcome to Juneau – Alaska<<
จูโน่ (Juneau,Alaska)เมืองหลวงแห่งมลรัฐอลาสก้า  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าอันแสนมั่งคั่ง
11.00 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์  Mendenhall Glacier Explorer 11.30 น. – 15.00 น. (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
วันนี้ทัวร์จะจบเวลา 15.00 น. จึงขอแนะนำท่านให้รับประทานอาหารบนเรือก่อนออกเดินทาง เพราะท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
11.30 น.  ขอเริ่มต้นด้วยการนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชออกจากตัวเมืองเพื่อเดินทางนำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติทองกาส(Tongass National Forest) เพื่อนำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็ง Mendenhall  ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว 3,000 ปี และมีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ ในอเมริกาเหนือ ซึ่งที่นี่จะมีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว หากสนใจสามารถเข้าชมได้อีกด้วยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด
สำหรับท่านที่ไปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก

ขอเรียนแนะนำรายการทัวร์จูโน่เพิ่มเติมให้ได้พิจารณาหากท่านต้องการเลือกซื้อเพิ่มเติม
**JNU-610 Whale Watching & Wildlife Quest By The Allen Family <4 ชั่วโมง.ราคา USD169.95 ต่อท่าน
นำท่านลงเรือเพื่อล่องสู่อ่าวAukeท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และยังมีโอกาสได้ชมปลาวาฬที่โผล่พ้นน้ำได้อีกด้วย ในระหว่างล่องเรือขอแนะนำท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป เพื่อชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิด   เช่น สิงโตทะเลแมวน้ำ หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น
**JNU-630 Mendenhall Glacier & Whale Quest  <5.25 ชม.> ราคา USD189.95 ต่อท่าน
นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งMendenhall ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว 3,000 ปีและมีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ ในอเมริกาเหนือ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือท้องถิ่นเพื่อขึ้นเรือ Catamaran(เรือที่ออกแบบมาเพื่อชมธรรมชาติของสัตว์โดย เฉพาะ) นำท่านลงเรือเพื่อล่องสู่อ่าวAukeท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และยังมีโอกาสได้ชมปลาวาฬที่โผล่พ้นน้ำได้อีกด้วย ในระหว่างล่องเรือขอแนะนำท่านเตรียมกล้องส่องทางไกล หรือกล้องถ่ายรูป เพื่อชม หรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิด เช่น สิงโตทะเล แมวน้ำ หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น
**JNU-810 Mendenhall Glacier Helicopter & Guided Walk<2.25 ชั่วโมงUSD359.95 ต่อท่าน
นำท่านออกเดินทางสู่ลานเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเสื้อกั๊กกันลม และรองเท้าบู๊ทเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยพร้อมชื่นชมป่าไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงามและชมวิวทิวทัศน์อันแสนมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่สูงตระหง่าน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 นาทีพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง)
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
22.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองสแก๊กเวย์
คืนที่ 4 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby  Princess 

วันที่ห้าของการเดินทาง วันอังคาร สแก๊กเวย์, อลาสก้า

เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.30น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.    เรือจอดเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์
>>Welcome to Skagway – Alaska<<
สแก๊กเวย์ (Skagway, Alaska)เมืองท่าในอดีต ที่เป็นปากประตูต้อนรับนักตื่นทองที่จะเดินทางไปแสวงหาทองคำ ที่ทุ่งทองคลอนไดค์ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันสแก๊กเวย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางล่องเรืออลาสก้า  ที่มีบรรยากาศคล้ายกับเมืองในหนังคาวบอยตะวันตกสมัยก่อน บ้านอาคารไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลูน ร้านเหล้า ที่ปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปเป็นร้านขายของที่ระลึก
07.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
ขอมอบรายการทัวร์ White Pass Scenic Railway (08.00-10.45 น.)
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
08.00  นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟสายไว้ท์พาสที่จอดรอรับท่านหน้าท่าเรือ โดยรถไฟจะพาท่านย้อนยุค ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายโบราณสายนี้ ที่ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอน ของประเทศแคนาดา เพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่ยอดเขาที่ความสูง 2,865 ฟุต
จากนั้นจะวิ่งกลับลงมา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (เป็นเส้นทางชมวิว-ไม่อนุญาตให้ลงจากรถไฟ) ซึ่งตลอดสองข้างทางท่านจะได้พบกับความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย
12.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นในตัวเมืองสแก๊กเวย์ เที่ยวชมบ้านเรือนสมัยเก่าที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งของถนนบรอดเวย์ ถนนสายสำคัญของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรัก
**สำหรับท่านที่ไปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
20.30 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์
คืนที่ 5 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby  Princess

วันที่หกของการเดินทาง วันพุธ  อุทยานแห่งชาติเกรเชอร์ เบย์ (Glacier Bay National Park)

เรือล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Glacier Bay ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนามกอล์ฟเล็ก หรือกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ เช่น ปิงปอง หมากรุกสนาม หรือจะไปเรียนเต้นรำเพื่อเตรียมตัวเป็นดาราเท้าไฟยามค่ำคืน ท่านที่ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็สามารถไป     ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก หรือสินค้าบูติกเก๋ไก๋ ที่ในแต่ละวันจะมีรายการลดราคาของแต่ละประเภทมาให้ท่านได้เพลิดเพลิน หรือสำหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็สามารถเข้าไปดูการประมูลภาพเขียนซึ่งมีความเพลิดเพลินไปอีกแบบ
06.00 น.  เรือเริ่มล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ เกรเชอร์ เบย์
เที่ยง  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
วันนี้จะเป็นอีกวันที่เป็นไฮไลท์ของการล่องเรือสำราญในเส้นทางอลาสก้า ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงาม และความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงาม โดยเรือจะล่องเข้าไปจนถึงด้านในสุดเพื่อชมภูเขาน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า นั่นคือMargerie Glacierจากสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน จึงทำให้น้ำแข็งได้ถูกกัดเซาะ และละลายลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี หากท่านโชคดี ท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม  และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข็งมหึมา ที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฎการณ์อันยิ่งใหญ่ ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบไม่ได้อีกแล้ว
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คืนที่ 6 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby  Princess

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันพฤหัสบดี  เค็ทชิแกน, อลาสก้า

เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองเค็ทชิแกน
07.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
>>Welcome to Ketchikan – Alaska <<
เค็ทชิแกน (Ketchikan, Alaska) เป็นเมืองที่ถูกค้นพบเป็นเมืองแรกของรัฐอลาสก้า เป็นเมืองป่าฝนที่มีอาณาเขตที่อยู่สูงที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าทริงกิต และครั้งนึงเคยเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อน พาท่านเดินชมเมืองที่เป็นชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ที่มีอายุกว่า 90 ปี อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน  นำท่านเข้าสู่ย่านชุมชนอันแสนโด่งดังในอดีต ถนนครีก Creek Street  ซึ่งเป็นชุมชนของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทองทางเดินพื้นไม้ระแนงที่มีกลิ่นอายของยุคเก่า อันเป็นที่ตั้งของร้านรวง ร้านของที่ระลึก ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ริมน้ำ โดยท่านสามารถซื้อของที่ระลึก ของฝากแด่คนที่ท่านรัก การได้มาเดินเล่นเยี่ยมชมที่แห่งนี้จะสร้างความทรงจำที่ดีให้ท่านได้จดจำไปอีกนานแสนนาน
**สำหรับท่านที่ไปเดินเล่นในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
13.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองวิคทอเรีย
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ (Formal Night)
ค่ำนี้  เรือสำราญ Ruby Princess จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอำลาแขกผู้มีเกียรติ ขอเชิญทุกท่านอิ่มเอมกับอาหารอันแสนอร่อย และการบริการอันแสนอบอุ่นจากเรือสำราญลำนี้ 
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
คืนที่ 7 :พักค้างคืน บนเรือสำราญ Ruby  Princess

วันที่แปดของการเดินทาง วันศุกร์  วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย

เรือจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรีย ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.
เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ Horizon Court หรือ ห้องอาหารใหญ่
วันนี้เรือสำราญจะล่องไปตามสายน้ำ ท่านจะได้พักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเรือ เริ่มต้นด้วยการจ๊อกกิ้งรอบเรือ หรือออกกำลังกายที่ห้องออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆอีกเช่น ปิงปอง พัตกอล์ฟ หรือจะช้อปปิ้งส่งท้ายกับร้านขายของที่ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ
12.00  เชิญรับประทานอาหารกลางวันอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารสำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อ เช่น ดูสาธิตการทำอาหาร การแกะสลักน้ำแข็ง หรือจะแวะทานพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์บริเวณสระว่ายน้ำก็เพลินไปอีกแบบ
17.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
19.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองวิคตอเรีย
19.30 น.  เชิญทุกท่านผ่านขั้นตอนการเข้าเมือง ณ จุดนัดพบ
** เวลานัดหมายของรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
>>Welcome to Victoria – British Columbia<<
วิคตอเรีย (Victoria, British Columbia)เป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย อีกทั้งยังมีภูมิทัศน์ทางชายฝั่งทะเลที่สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่เป็นมิตร จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่า น่าอยู่ติดอันดับ 9 ของโลก และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปีเลยที่เดียว
นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านดาวน์ทาวน์ ซึ่งการมาเยือนเมืองแห่งนี้ ย่อมพลาดไม่ได้ที่จะไปเดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ เพื่อชมความสวยงามของเมืองที่มีสวนดอกไม้เรียงรายอยู่รอบเมืองริมทะเลแห่งนี้ หรืออาจจะเลือกนั่งจิบกาแฟที่คอฟฟี่บาร์อันขึ้นชื่อ และชมโรงแรมเอ็มแพลส(Empress Hotel) โรงแรมเก่าแก่ ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม หรือท่านใดที่ชื่อชอบการช็อปปิ้ง ที่เมืองแห่งนี้ก็มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกชม
**สำหรับท่านที่ไปเดินเล่นเองในเมืองท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก
23.59 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองซีแอตเทิล
คืนสุดท้ายก่อนลงเรือ
**กระเป๋าใบใหญ่ :คืนนี้ขอให้ท่านเก็บสัมภาระของกระเป๋าใบใหญ่ และผูกป้ายติดกระเป๋าชุดใหม่ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เรือให้เรียบร้อย แล้ววางไว้หน้าห้องพักของท่านก่อนเวลา 23.00น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่เรือจะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์ และจะนำลงจากเรือให้ท่านในวันรุ่งขึ้น
**ของใช้จำเป็น : ขอให้ท่านแยกของใช้จำเป็น เช่น เสื้อผ้าที่จะใส่ในวันรุ่งขึ้น, หนังสือเดินทาง,  เอกสารสำคัญต่างๆ , เครื่องสำอาง, รวมถึงยาประจำตัวแยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพื่อถือลงเรือในวันรุ่งขึ้น
**ตรวจสอบค่าใช้จ่าย : ก่อนลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ โดยท่านสามารถตรวจเช็คได้จาก
>>เจ้าหน้าที่เรือที่ Counter Passenger Service ชั้น 6
>>ตู้อัตโนมัติ ชั้น 6 (โดยใช้ Cruise Card ของท่านรูดด้วยตนเอง)
**เคลียร์ค่าใช้จ่าย : ท่านที่ชำระด้วยเงินสด (US Dollars) : ทางเรือจะให้ท่านเคลียร์บัญชีก่อนเวลา 23.00 น. ท่านสามารถเช็ค และเคลียร์ค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ Counter Passenger Service ชั้น 6
-ท่านที่ชำระบัตรเครดิต  : หากตรวจเช็คแล้วรายการท่านถูกต้อง ท่านสามารถลงเรือได้เลยในวันรุ่งขึ้น
คืนที่ 8 : พักค้างคืน บนเรือสำราญ  Ruby Princess 

วันที่เก้าของการเดินทาง วันเสาร์ ซีแอตเทิล

เรือจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทิล ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
>>Welcome Back  to Seattle, USA<<
 หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนเพื่อรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือ
09.00 น.  นำท่านลงจากเรือ และผ่านพิธีการเข้าเมืองซีแอตเทิล พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่าน จะต้องมายืนยันระบุรับกระเป๋าด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ
09.45 น.  ออกเดินทางสู่ตัวเมือง ซีแอตเทิล นำท่านสู่ตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองซีแอตเทิล นั่นคือ “Pike Place Market”  ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงขายของและร้านค้าประมาณ 200 ร้าน บางแห่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหาของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับทำมือ หรืองานศิลปะต่างๆ เดินเล่นชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาดดอกไม้ หรือท่านที่เป็นคอกาแฟ ก็สามารถที่จะลิ้มลองรสกาแฟต้นตำหรับของกาแฟ Starbucks สาขาแรกที่ตลาดแห่งนี้อีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Premium Outletเชิญท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับอาณาจักรร้านค้าที่มีมากกว่า 130 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร สินค้า แบรนด์เนมชื่อดังมากมายหลายยี่ห้อที่ท่านรู้จักดี หรือเครื่องกีฬา ชุดและรองเท้าหลากหลายยี่ห้อ และอื่นๆอีกมากมาย  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น.  หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองซีแอตเทิล เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่สิบของการเดินทาง วันอาทิตยื ซีแอตเทิล - ไทเป

01.50 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 025 
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง  วันจันทร์ ไทเป กรุงเทพฯ  

05.10 น.  ถึงท่าอากาศยานไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.40น.  นำท่าน ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 067
11.15 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 รายการทัวร์ และเมืองที่ขึ้นลง รวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการเดินทางข้างต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าโดยส่วนรวมเป็นหลักใหญ่

….Cruise Vacations Start Here

อัตราค่าบริการ :
เดินทาง  08–18 พฤษภาคม 2563 / 05 – 15 มิถุนายน 2563/03 – 13 กรกฎาคม 2563 
เดินทาง 07 – 17 สิงหาคม 2563 / 18 – 28 กันยายน 2563

อัตราค่าบริการ (ตามประเภทของห้องพัก / ต่อท่าน)

ราคา
พ.ค.

ราคา
มิ.ย.

ราคา
ก.ค.

ราคา
ส.ค.

ราคา
ก.ย.

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin)  ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่าน)

129,000

139,000

139,000

139,000

129,000

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin)  ห้องพักเตียงที่ 3 - 4

114,000

134,000

129,000

131,000

116,000

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside Cabin)  ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 

161,000

178,000

181,000

179,000

160,000

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)    ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่าน)

147,000

164,000

171,000

172,000

150,000

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)    ห้องพักเตียงที่ 3 - 4

114,000

142,500

142,500

142,500

124,000

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony Cabin)    ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 

193,500

224,000

224,000

245,000

202,000

ห้องพักแบบมินิสวีท( Mini Suite Cabin)  ห้องพักคู่ (พัก 2 ท่าน)

156,000

179,000

187,000

185,000

170,000

UPGRADE : ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)

สอบถามเพิ่มเติม

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าตั๋ว

28,000.-

กรณีมีวีซ่าแคนาดาแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

4,500.-

**โปรแกรมนี้เป็นการเสนอราคาเท่านั้น เมื่อตกลงทำการจองทางบริษัทจะดำเนินการจองตั๋ว ห้องพักบนเรือ 
และ ปัจจัยอื่นๆ ให้เรียบร้อย และยืนยันกลับ จึงจะถือว่าสมบูรณ์
**ห้องพักแบบนอน 3-4 ท่านจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนว่ามีห้องว่างหรือไม่
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30 ท่าน  

Visitors: 221,848