ทัวร์กรุ๊ป Ocean Atlantic Expedition Cruise 19 – 29 มิ.ย.63 บินTG เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือองศาที่80 ประตูสู่ North Pole สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว เที่ยวเรือสำราญ เดินทาง มิถุนายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-E006-SVALBARD 11D-TG

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือ Ocean Atlantic Expedition 11 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือองศาที่ 80 เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole…สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ฟูเกิลฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก -สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ซองเจน – Ice pack@80 degree อันโดเยน -โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า -คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน

สายการบิน : Thai Airways ( TG )

รวม : ที่พักบนเรือและโรงแรมตลอดการเดินทาง/ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ /ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / วีซ่าเชงเก้น /**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่า Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 7 วัน = 94.5 USD ต้องชำระให้ทางเรือ ณ วันกลับ

พิเศษ!! ห้องพักหน้าต่าง ที่นั่งจำกัดมาก มีเพียง 10 ห้อง เปิดกรุ๊ปเดียวเท่านั้น / โปรโมชั่น จองและมัดจำก่อน 31 สิงหาคม 2562 ลดทันที 5,000 บาท

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 19 - 29 มิถุนายน 2563

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

199,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Ocean Atlantic Expedition ล่องเรือตะลุยขั้วโลกเหนือ พบประสบการณ์ใหม่ เปิดโลกกว้าง ณ ดินแดนเหนือสุดขอบโลก เที่ยวครบทุกรสชาติ
**เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว
**ที่สุดแห่งทริปพิเศษ….สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป....จัดเต็มครบสูตร
เส้นทาง : ออสโล – ลองเยียร์เบียน – ฟูเกิลฮูเก้น – ไน ลอนดอน – ลิเลียนฮุก - สเมียร์เรนเบิร์ก – ฟูเจียร์ซองเจน –Ice pack@80 degree  อันโดเยน-โมนาโค กลาเซียร์ – ไน ออลิซุนด์ – กองซ์ฟอร์เด้น – บลอมสแตนท์ฮอลโบวา เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า -คาลิปโซเบียนน์ – ลองเยียร์เบียน
**11 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ องศาที่ 80
เดินทาง 19 - 29 มิถุนายน 2563 : ราคา 199,900บาท
>>ห้องพักหน้าต่าง : ที่นั่งจำกัดมาก มีเพียง 10 ห้อง.......เปิดกรุ๊ปเดียวเท่านั้น

19 มิถุนายน 2563  กรุงเทพ – ออสโล

22.00 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4
อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20 มิถุนายน 2563  ออสโล – ลองเยียร์เบียน

00.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน 
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)
07.25 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านชม เมืองออสโล(Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่งความศิวิไลนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  นำท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ทำเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล 
นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง (Viking Ships Museum) จัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณในแต่ละยุคสมัย ซึ่งได้ขุดค้นพบตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงความเป็นมา และ วิถีชีวิตของชาวไวกิ้งโบราณซึ่งเรือโบราณที่นำมาจัดแสดงมีอายุกว่าพันปี ตั้งตระหง่านกลางห้องโถงขนาดใหญ่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ป้อมปราการอาเคอร์ซัส (Akershus Fortress) แนวป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1290 ตามคำสั่งการของพระเจ้า Haakon ที่ 5 เพื่อใช้เป็นฐานประจำการป้องกันเมืองออสโลจากการโจมตีของสวีเดน โดยในช่วงศตวรรษที่ 18-19 เคยถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษคดีร้ายแรงและบรรดากบฏทั้งหลาย นำท่านเที่ยวชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการแห่งนี้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบันนำท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ส โจฮัน (Karl Johans) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที่สร้างมาไม่ต่ำกว่า 100 ปี บนถนนเส้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที่มีการจัดวางผังเมืองได้สวยงาม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
18.30 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล (OSL) เพื่อเช็คอิน
21.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน โดยสายการบิน….. (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
(หมายเหตุ.... เที่ยวบินภายใน ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2020โดยจะทำการแจ้งและยืนยันเที่ยวบินอีกครั้ง)

21 มิถุนายน 2563  ลองเยียร์เบียน –เช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic

00.40 น.เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์เบียน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Hotel **** หรือเทียบเท่า
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมืองลองเยียร์เบียน(Longyearbyen) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของ สวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในขั้วโลกเหนือ เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวาลบาร์ดต้องมาถ่ายรูป จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับเหมืองถ่านหิน(Coal Mine) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ดและได้ถ่านหิน ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด(Svalbard Museum) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในบริเวณขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็น หมีขาวขั้วโลก, ปลาวาฬ, วอรัส ตลอดจนประวัติและวิถีการดำรงชีวิตของชาวพื้นเมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยว จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนำท่านลงเรือเล็กหรือ Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ)

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2563
(ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)

**ฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) - เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลสซึ่งเกาะนี้มีจุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือ หมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน
**ไน ลอนดอน (Ny London), ลิเลียนฮุก (Lilienhook)เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์
**สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจียร์ซองเจน (Fuglensongen island) - เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย
**Ice pack@80 degree -องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
**เกาะอันโดเยน (AndoyaneIsland)- เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
**โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) - เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือ  ธารน้ำแข็งที่ทอดตัวในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
**ไน ออลิซุนด์ (Ny Alesund), กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden), บลอมสแตนท์ฮอลโบว(Blomstrandhalvoya)ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
**เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta)-เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์ สุนัขจิ้งจอก แมวน้ำ นกนานาชนิด
**คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen)-บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครอง ของบริษัทNorthern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park

28 มิถุนายน 2563 ลองเยียร์เบียน – ออสโล

เช้าตรู่     รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยียร์เบียน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเช็คอิน
07.40 น.ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน สู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
10.35 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล และเช็คอินการบินไทย
14.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

29 มิถุนายน 2563  กรุงเทพมหานคร

06.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : 19 – 29 มิถุนายน 2563

อัตราค่าบริการ

19-29 มิ.ย. 2563

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)        

199,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

95,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตั๋วคืน

23,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น)

 

85,000 – 100,000

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใช้จ่ายคืนให้

3,000

 โปรโมชั่น จองและมัดจำก่อน 31 สิงหาคม 2562 ลดทันที 5,000 บาท
**ห้องพักเรือ Ocean Atlantic Expedition Cruise 
ห้องพัก แบบ C (ห้องพักหน้าต่าง, ขนาดห้อง 12-13 ตร.ม., ชั้น 4, 5)
**ราคาไม่รวม Gratuities fee คิดวันละ 13.5 USD x 7 วัน = 94.5 USD ต้องชำระให้ทางเรือ ณ วันกลับ
(หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) **

Visitors: 204,218