ทัวร์กรุ๊ป Ruby Princess พร้อมหัวหน้าทัวร์ บินBR พ.ค.63-ก.ย.63 ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี 2020 เที่ยวเรือสำราญหรู รูบี้ ปริ๊นเซสส์ ชมกราเซียร์ เบย์ เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZWT-RUBY PRINCESS-ALASKA11D-BR

ไม่พบสินค้า

ราคา

129,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Ruby Princess เที่ยวอลาสก้า รูบี้ ปริ๊นเซสส์ เรือสำราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์-รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง :ซีแอตเติ้ล - ชมเมืองจูโน- สแก๊กเวย์ - อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์-เค็ทชิเกน-เมืองวิคตอเรีย 11วัน 8คืน

สายการบิน : Eva Air (BR)

รวม : ที่พักซีแอตเติ้ล 1 คืน + บนเรือ 7 คืน / ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ซีแอตเติ้ล/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าวีซ่าแคนาดา / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกาประมาณ 8,500 บาท(ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) /ค่า Gratuities (ทิปพนักงานของทางเรือ)ที่ผู้เข้าพักจะต้องชำระทุกท่าน วันละ 13 USD / วัน / คนรวม 7 วัน (91 USD) ที่ท่านใช้บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพัก / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน

กิจกรรมพิเศษ...รวมรายการล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่ , เมนูสุดพิเศษขาปูอลาสก้า!!!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 08-18 พ.ค. / 05-15 มิ.ย. / 24 ก.ค. – 03 ส.ค. /07-17 ส.ค. / 18-28 ก.ย. 2563

                             

#Ruby Princess Cruise ล่องเรืออลาสก้า 11 วัน เลิศหรูอลังการ
**สำราญรูบี้ ปริ๊นเซสส์ เรือสำราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทาน...เข้าชมกราเซียร์ เบย์
**ล่องเรือชมปลาวาฬ ณ เมืองจูโน่...เมนูสุดพิเศษขาปูอลาสก้า
ชมเมืองวิคตอเรีย ,เมืองซีแอตเติ้ล ,ชมเมืองจูโน,สแก๊กเวย์ ,ชมเมืองเค็ทชิเกน
โดยสายการบิน Eva Air ( BR )
เดินทาง 08-18 พ.ค. // 05-15 มิ.ย. // 24 ก.ค. – 03 ส.ค. // 07-17 ส.ค. // 18-28 ก.ย. 2563 : ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท

วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา) 

13.00 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
16.25 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา...โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน์ EVA AIRLINES เที่ยวบินที่ BR 068/026
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวันพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า

*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***
19.30 น.ถึงท่าอากาศยาน “นครซีแอตเติ้ล” (SEATTLE)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
พักที่:  CROWNE PLAZA SEATTLE AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง (2)  ซีแอตเติ้ล – ล่องเรืออลาสก้า

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (SEATTLE)  เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเติล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (SPACE NEEDLE) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (SKY CITY RESTAURANT) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (DOWNTOWN) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมืองนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (PIONEER SQUARE) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเติ้ล เช็ค-อิน CHECK-IN RUBY PRINCESS CRUISE
ถึงท่าเรือ PIER 91 SMITHCOVECRUISE TERMINALขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน CRUISE CHECK-IN
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:
1. พาสปอร์ท (Passport)
2. ตั๋วเรือ (E-Ticket Boarding Pass)
3. บัตรเครดิต(Credit Card)
จากนั้น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร HORIZON COURT (อยู่ชั้น 15 หัวเรือ)
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ ณ ห้องบุฟเฟ่ต์ HORIZON COURT
จากนั้น หัวหน้าทัวร์ จะนำท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก
16.00 น.  เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง BON VOYAGE COUNTDOWN PRINCESS CRUISEออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อด แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
***อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม(ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)***
หมายเหตุ :ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “PRINCESS PATTER” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
พักที่: RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง (3)  เรือนำคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

 • วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น
 • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการอาการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์
 • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์ กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
 • ห้องฟังเพลง, ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
 • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น SIMULATOR
 • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่
 • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
 •  สระว่ายน้ำ ,สระน้ำวน , เซาวน่า ,ห้องนวด ,ห้องยิม ห้องเสริมสวย
 •  สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ ,คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส ,บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล
 • ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงาน  ห้องแพทย์
 •  ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 
 • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ค่ำ ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ WELCOME DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม

- ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจำชาติ // - ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจำชาติ
*** วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTE
พักที่: RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (JUNEAU) – รวมล่องเรือชมปลาวาฬ- ชมเมือง-ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
*** วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ***
11.00 น.  เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (JUNEAU) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ำแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์”(MENDENHALL GLACIER) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้น อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
11.30 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในราคาทัวร์แล้ว) เรือจะนำท่านออกเดินทางจากท่าเรือจูโน ล่องชมอ่าว ประมาณ 3.30 ชั่วโมง
ตัวเรือที่จะออกแบบพิเศษ ด้วยห้องโดยสารที่อบอุ่น กว้างขวางสะดวกสบาย ล้อมรอบด้วยหน้าต่างบานใหญ่ มีชั้นดาดฟ้าให้ท่านชมชีวิตตามธรรมขาติของวาฬ และสัตว์น้ำ อย่างใกล้ชิด ตัวเรือล่องผ่านชมตามแนวเกาะที่เรียงรายตามแนวหมู่เกาะ STEPHEN (กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายให้อบอุ่นให้เพียงพอ / ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR

**MENDENHALL GLACIER & SALMON HATCHERY (4.25HOURS): นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 79.95USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 35USD)
**MOUNT ROBERTS TRAMWAY (1.30HOURS) : นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 28 USD)
**MENDENHALL GLACIER HELICOPTER (2.25HOURS):นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 379.95USD / ไม่มีราคาเด็ก)
อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า เป็นเมืองหลวงที่ต้องเดินทางเข้าด้วยเรือตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส

หมายเหตุ  สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
22.00 น.เรือออกเดินทางสู่ “สแก็กเวย์”(SKAGWAY)
พักที่ : RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (SKAGWAY)

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.15 น . * * *
06.00 น.  เรือเข้าเทียบท่า “ สแก๊กเวย์ ”(SKAGWAY) เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” KLONDIKE GOLD FIELDS ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  WHITE PASS AND YUKON RAILWAY ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10-15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ
08.00 น.  เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง
เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR

**TO THE SUMMIT (1.30HOURS): เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 20USD)
**WHITE PASS SCENIC RAILWAY (3.00-3.30HOURS) : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์พาสซัมมิทนับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159.95USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 56 USD)
**
DOG SLEDDING & GLACIER FLIGHTSEEING (2.00-2.30HOURS):เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549.95USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า)
20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติกราเซียเบย์”
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่  : RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่หกของการเดินทาง (6)  อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์(GLACIER BAY NATIONAL PARK)

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
วันนี้เรือจะเข้าสู่ GLACIER BAY NATIONAL PARK ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.* * *
06.00 น.  เรือเดินทางถึงบริเวณธารน้ำแข็ง “ กลาเซียร์ เบย์ ”(GLACIER BAY)
วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด!!! โดยเฉพาะเรือในเครือ ปริ๊นเซสส์ เท่านั้นที่จะได้สัมปทานเข้าชม บริเวณอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์ เบย์ท่านจะได้เห็น “ธารน้ำแข็ง” ที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตา เรือสำราญจะนำท่านเข้าใกล้ธารน้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่านเอง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
บ่าย  อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทำให้ทุกท่านสุขสำราญ
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)
15.00 น.  เรือออกเดินทางสู่ “ เมืองเค็ทชิเกน ”  (KETCHIKAN)
พักที่  : RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (KETCHIKAN)

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น . * * *
06.30 น.เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” (KETCHIKAN) เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (TOTEM POLES) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ  ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (CREEK STREET)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
ท่านสามารถเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR ได้

**TOTEM & TOWN TOUR (2.30HOURS): ท่านจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม ประเพณี(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 22 USD)
**MISTY FJORDS SEAPLANE (2.00HOURS) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่ง FLOAT PLANE ชมมิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ำตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
**ALASKA BEAR ADVENTURE (3.25HOURS):เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่ง FLOAT PLANE สู่ถ้ำจุดที่สามารถชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ ลำธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ำตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399USD / ไม่มีราคาเด็ก)
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำมื้อพิเศษ !!! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ
FAREWELL NIGHT DINNER ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ
ชุดแต่งกายที่เหมาะสม
-
ผู้ชาย ชุดสูท หรือชุดประจำชาติ / -ผู้หญิง ชุดราตรี หรือชุดประจำชาติ
**วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก PRINCESS PATTER
22.00 น.เรือออกเดินทางสู่ “เมืองวิคตอเรีย” (VICTORIA) ประเทศแคนาดา (CANADA)
พักที่ 
: RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันแปดของการเดินทาง (8)  เค็ทชิเกน – วิคตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติ้ล

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
อิสระกับการพักผ่อนบนเรือสำราญ กับกิจกรรมนานาชนิดที่ทำให้ทุกท่านสุขสำราญ
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
** วันนี้เรือจะเข้าสู่เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา (Victoria) ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.59 น.**
17.30 น.  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
19.00 น.  เรือเข้าเทียบท่า วิคตอเรีย / นำท่านเดินเที่ยวชม “เมืองวิกตอเรีย” (VICTORIA)อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (CITY OF GARDENS) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี
** หมายเหตุ** สำหรับเมืองวิคตอเรีย อาจมีการเปลี่ยนแปลง EXCUSION ตามความเหมาะสมของฤดูกาล

หมายเหตุ …ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองซีแอตเทิล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
23.59 น.  เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล ”SEATTLE, WASHINGTON
พักที่  : RUBY PRINCESS CRUISE บนเรือสราญสุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)  เมืองซีแอตเติ้ล – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท

07.00 น.เรือสำราญเดินทางถึงท่าเรือ เมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ อเมริกา
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
หลังอาหารเช้า เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อรอประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ประจำเรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นฝั่ง
เมื่อขึ้นฝั่งแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ผ่านเข้าเมืองซีแอ็ตเติลณ บริเวณท่าเรือ จากนั้นนำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ เรียบร้อยล้วนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซีแอ็ตเติล นำท่านชมเมืองที่สวยงาม ท่านจะเห็นวิวของภูเขาหิมะบริเวณอุทยานโอลิมปิก นำท่านเดินทางบริเวณสู่ตลาดไพน์ เพลส (Pike Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเติ้ล เดินชมบรรยากาศของพื้นเมือง เต็มไปด้วยตลาดผลไม้, ตลาดปลา, ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เช็คอิน ณ ร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลก จากนั้น นำท่านชมเมือง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต(SEATTLE PREMIUM OUTLET ) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง COACH,POLO,RALPHLAUREN,DKNY,GUESS,CALVIN KLIEN,BURBERRY,BANANA REPUBLIC FACTORY, ADIDAS,KATE SPREAD, KIPLING, TUMI, SAMSONITE และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สิบของการเดินทาง (10)  สนามบินซีแอตเทิล – ไทเป

01.50 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีว่า แอร์ไลน EVA AIRLINES Qเที่ยวบินที่ BR 025 / 067
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง...
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ***

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)  ไทเป – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)              

11.35 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการและวันเดินทางปี 2020 : รวมค่าวีซ่าแคนาดา

กำหนดการ
เดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

08-18 พ.ค. //18-28 ก.ย. 2563

129,900

129,900

124,900

59,000

05-15 มิ.ย.//24 ก.ค.-03ส.ค. // 07-17 ส.ค. 2563

135,900

135,900

130,900

59,000

ห้องพักที่อเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบเตียงคู่

*ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (BUSINESS CLASS) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ*

 • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 8,500 บาท
 • อัตราค่า UPGRADE ตั๋วเครื่องบินเป็น ECONOMY DELUXE  ราคาเริ่มต้นประมาณ 55,000 บาท
 • ต้องการพักห้องพักแบบ มีหน้าต่าง คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 22,000 บาท
 • พักห้องพักแบบมีระเบียง BALCONY คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 45,000 บาท
 • พักห้องพักแบบ MINI SUITE คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 75,000 บาท
 • ต้องการพักห้องพักแบบ SUITE (ดีที่สุดในเรือ) คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 120,000 บาท

ราคาไม่รวม:ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชำระทุกท่าน วันละ 13 USD /วัน / คน
รวม 7วัน (91 USD) ที่ท่านใช้บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพัก

Visitors: 221,850