ทัวร์กรุ๊ป Genting Dream สงกรานต์11-15เม.ย.63 เดินทางพร้อมคณะ รวมตั๋ว ScootAirline สิงคโปร์ เรดัง(มาเลเซีย) เกาะสมุย แหลมฉบัง 4วัน3คืน ทัวร์เรือสำราญ เอเชีย Singapore Malaysia ล่องเรือสำราญ เมษายน2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-GENTING -SONGKRAN5D-TR

ทัวร์กรุ๊ป: ล่องเรือเที่ยวสงกรานต์ กับเรือสำราญหรู Genting Dream ( Dream Cruises ) - รวมตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-สิงคโปร์ ,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เส้นทาง : สิงคโปร์-เรดัง(มาเลเซีย)-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

สายการบิน : Scoot Airline

รวม : ตั๋วเครื่องบินขาไปกรุงเทพ-สิงคโปร์ / ตั๋วเรือพักบนเรือ 3 คืน + โรงแรม 1คืน / รถรับส่งระหว่างสนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ / ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ / อาหารบนเรือทุกมื้อตามที่ระบุในตั๋วเรือ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ทิปไกด์ท้องถิ่น/ รถรับส่งแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ / **พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปส์ SGD 21 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony / ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง

** ราคาโปรโมชั่นจองก่อน 29 ก.พ.63 รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท !!! ห้องพักมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : สงกรานต์ 11 - 15 เมษายน 2563 ( Bus 2 )

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

17,555.00 บาท


19,555.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
**มอบความสุขในวันสงกรานต์กับทริปล่องเรือสำราญสุดหรู...
ล่องเรือสำราญสงกรานต์ : เส้นทาง สิงคโปร์-เรดัง(มาเลเซีย)-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 :
 ราคาเริ่มต้น 17,555.-บาท
-รวมตั๋วเครื่องบินขาไป โดยสายการบิน SCOOT (TR) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)

-รถโค้ชรับสนามบิน-ส่งท่าเรือ – ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์  + พักโรงแรมสิงคโปร์ 1 คืน
-มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
-รวมรถรับส่งจากแหลมฉบัง-กรุงเทพ

วันแรก  กรุงเทพฯ –Singapore   (-/-/-)

BUS1
14.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.00 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
20.25 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
****************************************************************************************************
BUS2
07.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.50 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
14.15 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3  ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์  - การ์เด้นบายเดอะเบย์– มารีน่า เบย์ แซนด์”– (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมืองผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่านถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์
GARDEN
BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD)

OPTIONAL TOUR:หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน
** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 29 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER
Address : 61 Marina Coastal Drive, สิงคโปร์ 018947
13.00  น.  นำคณะท่าน REGISTER ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center
จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream 
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***     
17.00น. ***** เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน
หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )
*** Casino ให้บริการหลัง 24.00 น.***
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

*** ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***

วันที่สาม  ท่าเรือ เรดัง ประเทศ มาเลย์เซีย 

07.30-09.00น.  รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
**กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
10.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ เรดังประเทศมาเลเซีย
เรือสำราญจะจอดที่ เรดัง ประเทศ มาเลเซีย ทุกท่านสามารถเลือกโปรแกรมอิสระ โดยทัวร์ส่วนใหญ่ที่เกาะเรดัง จะเป็นกิจกรรมดำน้ำ ซึ่งจะจัดไว้ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ ลูกค้าสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้โดยติดต่อที่โต๊ะ Shore Excursion ชั้น 6 กลางลำเรือ
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก
** ตัวอย่าง ทัวร์เรดัง จะเป็นทัวร์พาไป Scuba Driving แบบไม่ลึกพาไปดำน้ำในจุดที่ปะการังสวยที่สุดใน เกาะเรดังและเหมาะสำหรับท่านที่ฝึกหรือเพิ่งจะดำน้ำระยะเวลาในการดำน้ำ 2 ช่ัวโมง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ ให้บริการรวมถึงวีดีโอแนะนำและเตรียมตัวก่อนลงดำน้ำ (ท่านจะต้องแน่ใจว่าสุขภาพท่านแข็งแรงพร้อมที่ จะร่วมกิจกรรมดำน้ำทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เด็กอายุระหว่าง 8-11 ปีต้อง อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง) ** หรือ
1.ท่านสามารถอยู่และพักผ่อนอย่างอิสระบนเรือสำราญได้ห้องพัก ทางเรือมีกิจกรรมและ ร้านอาหารต่างๆบนเรือเปิดให้บริการ ตามปกติ
**บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
กิจกรรมบนเรือคลิก

2.ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเรดังก็สามารถทำได้เนื่องจากตรงจุดที่เรือจอดจะมี ชายหาดและร้านค้าต่างๆให้เดินได้ทางเรือสำราญจะมีเรือเล็กให้บริการวิ่ง ไป-กลับ ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน
**แนะนำเวลา กลับมาที่เรือ อย่างช้า เวลา 16.00 น. เพื่อที่ทุกท่านจะ พร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น
*ท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวัน , เย็น อย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

* ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

**ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
18.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือ REDANG ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  ท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย

07.30-09.00น.รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
09.00 น.  เรือจอดเทียบท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย (ที่เกาะสมุย เรือจะจอดลอยลำอยู่นอกเกาะ การเดินทางไปยังเกาะจะต้องลงเรือเล็กTender Boat เข้าไปยังเกาะ*ไม่มีค่าใช้จ่าย*)
อีกหนึ่งจุดหมายปลายที่มีของขายมากมายและเต็ม ไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบแบ็ค สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและ สถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก
**ท่านใดสะดวกลงไปเดินเล่นแถวท่าเรือเกาะสมุย ก็สามารถทำได้แต่ทางเราแนะนำให้ซื้อทัวร์กับ ทางเรือในท่านี้
**แนะนำเวลากลับมาที่เรือ อย่างช้า 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก เพื่อที่ทุกท่านจะพร้อมที่จะรับประทานอาหารเย็น
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

**ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***
17.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือเกาะสมุย ประเทศไทย ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่ห้า  ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย – กรุงเทพฯ

07.30-08.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
09.00 น.  ถึงท่าเรือแหลมฉบัง /กรุงเทพฯ ประเทศไทย  หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
10.00 น.  ทีมงานทัวร์ที่ประเทศไทย รอรับทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  มีรถโค้ชบริการ
12.00 น.  เดินทางกลับถึง ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตรงข้าม ม. หอการค้า โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 11 – 15 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )
สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาทารก
ต่ำกว่า 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ห้อง INTERIOR ISS/ISA
ไม่มีหน้าต่าง

ห้อง OCEAN VIEW
OSS/OSA
มีหน้าต่าง

ห้อง BALCONY มีระเบียง
BSS / BSA

มีหน้าต่าง

TR869
17:00 -20:25
//
CRUISE

11-15 APR 2020
BUS 1  ( เต็ม )
ขึ้นเครื่องดอนเมือง /
สิงคโปร์-แหลมฉบัง

16,555
+1,900.-

17,999
+1,900.-

19,999
+1,900.-

7,900

ISS 8,900.-

OSS 10,344.-

BSS 12,344.-

เช็คห้องพักก่อนจองทุกครั้ง

TR625
10.50 -14.15
//
CRUISE

11-15 APR 2020
BUS 2
ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ / สิงคโปร์-แหลมฉบัง

19,555.-
17,555.-
1,900.-

20,999.-
18,999.-
+1,900.-

22,999.-
20,999.-
+1,900.-

7,900

ISS 8,900.-

OSS 10,344.-

เช็คห้องพักก่อนจองทุกครั้ง

BSS 12,344.-

ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 1,900 บาทต่อท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์
และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
>>หากลูกค้าไม่ขึ้นรถโค้ช ขากลับ กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง ลด 500 บาท<<
**โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก ****
**เด็กเข้าพักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ ***
**ห้อง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **

Visitors: 206,244