ทัวร์กรุ๊ป Allure of the seas พร้อมหัวหน้าทัวร์ บินTK พ.ค.-ต.ค.63 ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน10วัน เรือสำราญสุดหรู RoyalCaribbean ล่องเรือสำราญ ยุโรป พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-E006-ALLURE-10D-TK

ไม่พบสินค้า

ราคา

99,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญขนาดใหญ่ Allure of the seas ( Royal Caribbean ) ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเรือสำราญสุดหรู - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : บาร์เซโลน่า – ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์) – มาร์กเซย์ (อาร์ลส์)- ลา สเปเซีย (ชิงเกว เตเร่) - โรม – เนเปิ้ลส์ (ซอร์เรนโต้) - บาร์เซโลน่า 10วัน 7คืน

สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

รวม : ที่พักบนเรือ 7 คืน /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-บาร์เซโลน่/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ/**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 – 3,000 บาท,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

พิเศษ!! ราคานี้รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ทิปไกด์ และคนขับรถ...พร้อมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 9-18 พ.ค. / 20-29 มิ.ย./ 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค. / 8-17 ส.ค. /19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย.2563

                             

#เรือสำราญ Allure of the seas...สายเรือของ Royal Caribbean ในกลุ่ม Oasis Class ขนาดใหญ่ 225,282 ตัน มีทั้งหมด 18 ชั้น สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 6,296 คน ภายในเรืออัดแน่นไปด้วยความสะดวกสบายและกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น โรงละครขนาดใหญ่ หรือ Zip Line
**ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเรือสำราญขนาดใหญ่เรือยักษ์
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***
เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2563  : ราคาเริ่มต้น 
99,900 บาท
เส้นทาง : บาร์เซโลน่า – ปัลมา เดอ มายอร์กา (โซลเลอร์)– มาร์กเซย์ (อาร์ลส์)-ลา สเปเซีย (ชิงเกว เตเร่) - โรม – เนเปิ้ลส์ (ซอร์เรนโต้) - บาร์เซโลน่า
>>นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี 
>>ชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา 
(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ /รวมทิปไกด์ คนขับแล้ว)

วันแรก  กรุงเทพมหานคร

18.30 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
21.45 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง  อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า

04.10 น.   เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
07.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
10.00 น.   เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลน่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าโกธิคควอเตอร์(Gothic Quarter) หนึ่งในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่าในแง่ของสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม ในอดีตย่านเมืองเก่าริมท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของชุมชนชาวยิว ซึ่งกลุ่มอาคารในปัจจุบันได้มีการถูกบูรณะให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 บนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเดิมตั้งแต่ยุคโรมัน หลายส่วนของย่านนี้ เป็นถนนแคบๆ และส่วนมากเป็นเพียงทางเท้าซึ่งไม่สามารถเดินรถได้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งบาร์เซโลน่า(Cathedral of Barcelona) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulaliaวิหารสไตล์โกธิคโบราณซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ซากราด้า แฟมิเลียร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15
15.00 น.  นำท่านเช็คอินขึ้น เรือสำราญที่ Royal Caribbean, Allure of the SEAs ( คืนแรก )
18.00 น.  เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่ามุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สาม  ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – โซลเลอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา(Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซลเลอร์(Soller) เมืองท่องเที่ยวในชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของหมู่เกาะแบลิเอลิริก ห่างเพียง 25 กิโลเมตรจากเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา เมืองนี้มีประชากรอาศัยเพียง 14,000 คน เป็นหนึ่งในเมืองวินเทจที่มีเสน่ห์ย้อนยุคน่าหลงไหล นำท่านชม จัตุรัส Plaza de la Constitucion จุดนัดพบของชาวเมืองในวันหยุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆและคาเฟ่มากมาย นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาโธมิว(Church of St Bartomeu) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ ได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ.1904 และออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน นาม Joan Rubio หนึ่งในศิษย์เอกของศิลปินเอกแห่งสเปน อันโตนิโอ เกาดี้ ภายในคงความสวยงามดั้งเดิมแบบโกธิค ในขณะที่ภายนอกออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยแบบโมเดิร์น ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางด้วยรถแทรมสายวินเทจ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 1913  สู่ เมืองพอร์ต ดิ โซลเลอร์(Port de Soller) เมืองท่าซึ่งตั้งอยู่บนอ่าวรูปเกือกม้าทางตอนเหนือของเมืองโซลเลอร์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 3,000 คน เป็นเมืองรีสอร์ทขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตากอากาศและต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวาย ซึ่งต่างจากเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัด นำท่านเดินเที่ยวชมบริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าพื้นเมือง จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชกลับสู่เมือง ปัลมา เดอ มายอร์กา
(***หากรถแทรมไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะนำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชแทน)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเลอซู(La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914  ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
15.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
16.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือลา สเปเซีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ( คืนที่สอง )

วันที่สี่   มาร์กเซย์ – อาร์ลส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือมาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน (Rhone river) ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นำท่าน เข้าชมโรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจันทร์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนำท่านชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมาแล้วก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์  จากนั้นนำท่าน
ชมบริเวณท่าเรือ Le Vieux Port เป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส
17.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือมาร์กเซย์
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ( คืนที่สาม )

วันที่ห้า  ลา สเปเซีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.30 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี
นําท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี หมู่บ้านสีสันสดใส 5 หมู่บ้านที่เรียงรายกันอยู่ริมทะเลลิกูเรีย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยการจับปลาและปลูกไร่องุ่นตามแนวชายเขา ด้วยเสน่ห์ของเมืองริมทะเลที่คงความเป็นธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก หมู่บ้านทั้งห้าคือ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นําท่านชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนสีสันสดใสตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกันกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์คอยซ์ ทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่หากมีโอกาสต้องเข้ามาสัมผัส อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับโดยรถไฟกลับสู่ท่าเรือ ลา สเปเซีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ( คืนที่สี่ )
17.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ ลา สเปเซีย
18.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย

วันที่หก  โรม – วาติกัน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน(Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ เซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี  (อีก 3  มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง) อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ่งนครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อันมีศูนย์กลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งได้รับการออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangeloจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาปิโตลิเน (Capitoline Museum)หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในอดีต เริ่มจากพระสันตะปาปา โป๊ป ซิกตุส ที่ 4 (Pope Sixtus IV) ได้บริจาคทองสัมฤทธิ์โบราณ หรือ Ancient Bronze ให้แก่ชาวกรุงโรม เมื่อปี ค.ศ.1471 หลังจากนั้นงานสะสมมาขึ้นเรื่อยๆจนถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1734 และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกปัจจุบันบริหารงานโดยสภาของกรุงโรม ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงงานศิลปะ โบราณวัตถุ อีกทั้งยังมีประติมากรรมทางโบราณคดีอันล้ำค่ามากมายตั้งแต่ยุคโรมัน ยุคกลาง และยุคเรอเนซองส์ จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ได้เวลานำท่านสู่ย่าน บันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน  ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
17.30 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
20.00 น.  เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคียมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ( คืนที่ห้า )

วันที่เจ็ด  เนเปิ้ลส์ – ซอร์เรนโต้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.   เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองเนเปิ้ลส์ ประเทศอิตาลี
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อารามซานฟรานเซสโก (Church and Cloister of San Francesco) สำนักสงฆ์โบราณตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 ซึ่งสร้างขึ้นอยู่บริเวณริมฝั่งใกล้กับท่าเรือของเมืองซอร์เรนโต้ โดยตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นภายหลังอยู่ในอาณาเขตเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14 แบบสไตล์บาโร๊กด้วยหินอ่อนสีขาวนวล สิ่งที่น่าสนใจของสถานที่นี้คือบริเวณกุฏิ หรือที่เรียกว่า Cloister ซึ่งสร้างเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบสวนที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิม         ในอดีตไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ Cloister เป็นสถานที่นิยมของชาวเมืองซอร์เรนโต้สำหรับจัดพิธีมงคลสมรส หรืองานเทศกาลรื่นเริงในฤดูร้อน (หากบริเวณด้านในปิดให้เข้าชมด้วยการจัดการแสดงหรือด้วยเหตุผลอันหนึ่ง  อันใด จะนำท่านถ่ายรูปภายนอกแทน) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งซานแอนโตนิโน  (Basilica di Sant'Antonino) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่นักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองซอร์เรนโต้ อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองซอร์เรนโต้  สร้างขึ้นด้วยสไตล์บาโรก อยู่บริเวณจัตุรัสซานแอนโตนิโน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิ้ลส์ (Province of Naples) และแคว้นกัมปาเนีย (Campania) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิ้ลส์ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิ้ลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิ้ลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิ้ลยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิ้ลส์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณอ่าว ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรปอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของเมือง เนเปิ้ลส์ กับงานสถาปัตยกรรมของหมู่อาคารเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต
17.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เมืองเนเปิ้ลส์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ( คืนที่หก )
20.00 น  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเมืองเนเปิ้ลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

วันที่แปด  ล่องทะเล ( AT SEA )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลาย สไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมายเรือ
**รับประทานอาหารกลางวัน และ เย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ( คืนที่เจ็ด )
หมายเหตุ:ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า   บาร์เซโลน่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า
08.30 น.  นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ La Roca Village(ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ช้อปปิ้งเอาท์เลต ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาขายกว่า 140 บูติค อาทิเช่น ARMANI, BURBERRY, COACH, GUCCI, GEOX, GUESS, LACOSTE, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, PANDORA, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, THE NORTH FACE, TOD’S, TUMI, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์(Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า (BCN) เพื่อเช็คอินและทำ Tax Refund
19.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลน่า สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
23.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สิบ  กรุงเทพมหานคร

01.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TK 68 สายการบินฯ  มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภา

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราคาบริการ : เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2563
ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 20-29 มิ.ย./ 19-28 ก.ย./ 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค./ 24 ต.ค.-2 พ.ย.
ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 9-18 พ.ค. (เริ่มต้นห้องพักแบบมีระเบียงวิวสวน)\
ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 4-13 ก.ค. / 25 ก.ค.-3 ส.ค.
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 8-17 ส.ค. (มีเฉพาะห้องแบบมีระเบียง)

อัตราค่าบริการ 2563

9-18 พ.ค.

มิ.ย / ก.ย. / ต.ค.

กรกฎาคม

8-17 ส.ค.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

-

99,900

103,900

119,900
(ห้องBalcony)

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้องคู่ Central Park View) 

102,900

-

-

-

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงทะเล
(พักห้องคู่ Sea-View Balcony) ท่านละ

10,000

17,000

17,000

-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
(คิดที่ห้องพักราคาเริ่มต้นของแต่ละช่วงเดินทาง ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น)

46,000
(Central Park)

48,000
(Inside)

45,000
(Inside)

63,000
(Balcony)

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

90,000-130,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่) 
(ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-BCN-IST-BKK)

20,000

20,000

20,000

22,000

กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ไม่รวมวีซ่า

Visitors: 221,848