ทัวร์กรุ๊ป Ovation of the Seas-Royal Caribbeanบิน BR 3-13 ก.ย.63 ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า กับเรือสำราญที่ทันสมัย ชมธารน้ำแข็ง ทัวร์ล่องเรือสำราญ Alaska เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน 2563

รหัสสินค้า : HMT-G003-OVATION OF THE SEAS-ALASKA-CX

ไม่พบสินค้า

ราคา

129,900.00 บาท

134,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Ovation of the Seas ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญบนดินแดนมหัศจรรย์แห่งขั้วโลกเหนืออลาสก้า 11 วัน 8 คืน - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : ซีแอตเทิล - อลาสก้า Inside Passage-จูโน่ -สแก๊กเวย์ - Endicott Arm & Dawes Glacier - วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย - ซีแอตเทิล 

สายการบิน : Cathay Pacific (CX)

รวม : ที่พักตลอดการเดินทาง โรงแรม 1 คืน บนเรือ 7 คืน /ตั๋วเครื่องบินไปกลับ/ รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าวีซ่าอเมริกา , วีซ่าแคนาดา /**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม :ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 3 - 13 กันยายน 2563


                             

#เที่ยวเรือสำราญ Ovation of the Seas 
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญบนดินแดนมหัศจรรย์แห่งขั้วโลกเหนือ"Alaska"
เส้นทาง : อเมริกา - อลาสก้า - แคนาดา (ซีแอตเทิล - อลาสก้า  Inside Passage-จูโน่ -สแก๊กเวย์ -  Endicott Arm & Dawes Glacier - วิคตอเรีย, บริติช โคลัมเบีย - ซีแอตเทิล ) 

เดินทาง 3 - 13 กันยายน 2563 : ราคาเริ่มต้น 134,900.-บาท
***Promotion Early Bird จองและชำระมัดจำก่อน 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้ ลดทันที่ 5,000 บาท

โดยสายการบิน Cathay Pacific ( CX ) พิเศษพักซีแอตเทิล 1 คืน
โปรแกรมรวม ตั๋วเครื่องบิน +เรือสำราญ +รถรับส่ง +โรงแรม +พร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซีแอตเทิล,สหรัฐอเมริกา

16.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินCathay Pacific(CX) อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6 เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง
19.15 น.  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX702 (บริการอาหารบนเครื่อง)                                         
23.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
23.55 น.  นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล(Seattle) โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX858 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา เวลาเปลี่ยน แต่วันที่ไม่เปลี่ยน
********************************************************************************
21.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (**การล็อกกระเป๋าเดินทาง ควรใช้กระเป๋าเดินทางที่ตัวล็อกและกุญแจล็อกที่ได้รับอนุญาตจาก TSA-Transportation Security Administration ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะเปิดกระเป๋าเดินทางของท่านตรวจ ถ้าท่านไม่ได้ใช้กระเป๋าที่ตัวล็อกหรือกุญแจล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะถูกเจ้าหน้าที่งัดจนได้รับความเสียหายได้**)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม Crown Plaza Airport Hotel (ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ซีแอตเทิล-ไพค์ เพลส มาร์เก็ต- The First Starbuck Store-ท่าเรือสมิทโคฟ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองซีแอตเทิล(Seattle) เมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่ 4 ของอเมริกา และยังอยู่ใกล้กับเมืองแวนคูเวอร์ ของแคนาดา เป็นเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างอย่างหลากหลาย อากาศที่ดีตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่คนนิยมมาเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นเมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานหลักของแบรนด์ดังๆ ระดับโลกหลายแบรนด์ เช่น Microsoft, Getty Images, Amazon, Nintendo, Starbucks ซึ่งถือเป็นเมืองต้นกำเนิดของกาแฟเงือกน้อย
นำท่านชม ไพค์ เพลส มาร์เก็ต(Pike Place Market) เป็นตลาดของเกษตรกรที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ที่ประชาชนต่อสู้กับการเอาเปรียบโก่งราคาอาหารของพ่อค้าคนกลาง จึงนัดเกษตรกรให้มาค้าขายเองโดยตรงซึ่งถือเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากในสมัยก่อนกับการต่อกรกับพ่อค้าคนกลางที่กึ่งๆ จะเป็นมาเฟีย เมื่อเกษตรกรมาขายเอง ประชาชนทั่วไปก็มาอุดหนุนกันอย่างมากมายทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำสินค้ามาขายเรื่อยๆ จนทำให้อำนาจของพ่อค้าคนกลางนั้นหมดไป และได้มีการสร้างตึกหลายชั้น ร้านของสดและอาหารที่พร้อมรับประทานจะขายอยู่ด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ปูดังเจอร์เนส(Dungeness Crab) ชื่อดัง กรีกโยเกิร์ตรสต่างๆ รวมถึงอาหารอื่นๆ ให้ท่านได้เลือกชิม ส่วนด้านในนั้นจะเป็นสินค้าประเภท ของใช้ทั่วไป เครื่องเทศ งานศิลปะ รวมไปถึงบริษัทกราฟฟิคต่างๆ ที่มาตั้งสำนักงานที่ตลาดนี้
จากนั้นนำท่านชม ร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลก (The First Starbuck Store) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด ไพค์ เพลส มาร์เก็ต ที่ภายในร้านยังคงรักษาบรรยากาศและการบริการแบบเก่าแต่ต้นของร้านสตาร์บัค
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา(Port Address:  2001 West Garfield Street, Seattle, WA 98199)
16.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล
**ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ(Muster Drill) ตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
**หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก Cruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15

**Sorrento’s

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**La Patisserie

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**Solarium Bistro

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ล่องน่านน้ำสากล(Cruising Day) 

เช้า,กลางวัน,เย็น  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15

**Sorrento’s

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**La Patisserie

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**Solarium Bistro

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

วันที่สี่  อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage), สหรัฐอเมริกา

เช้า,กลางวัน,เย็น  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้
ล่องเรือเข้าสู่ อลาสก้า อินไซด์ พาสเซจ(Alaska Inside Passage) เป็นเส้นทางที่ทอดยาวจาก รัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ผ่านแคนาดามาถึงอลาสก้า โดยจะมีหมู่เกาะต่างๆ  เรือเดินสมุทรจะใช้เส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่ดี โดยเส้นทางนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหมู่เกาะต่างๆ ธารน้ำแข็ง เทือกเขา รวมไปถึงสัตว์ป่าพันธุ์หายากนานาชนิด และมีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางให้ได้แวะชม เช่น วิกตอเรีย ,จูโน่ ,สแกกเวย์
12.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)
จูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าอีกหลายเมืองแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่มากที่สุด  นอกจากความน่ารักและสวยงามผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ของเมืองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทีน่าสนใจ เช่น ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier)ที่ท่านสามารถเข้าไปสำรวจในถ้ำน้ำแข็ง,เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ที่ห้ามพลาด ฟยอร์ดที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งจนกลายเป็นส่วนเว้าที่เรือสามารถล่องผ่านได้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางถึงของการลอ่งเรือสำราญในเส้นทางอลาสก้านี้ ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ ทัวร์ที่แนะนำคือ 1.นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึนไปบนธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ พร้อมกับการเดินชมถ้ำน้ำแข็ง หรือจะสนุกสนานกับการชมเหล่าสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้สุดแสนน่ารัก หรือกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน(Dog Sledding)  
(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมGณoบริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก 
**ราคา Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**
***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***
21.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ เมืองจูโน่ (Juneau) รัฐอลาสก้า

วันที่ห้า  สแก็กเวย์ (Skagway), สหรัฐอเมริกา

เช้า,กลางวัน,เย็น ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
07.00 น.      เรือจอดที่ท่าเรือ สแก็กเวย์ (Skagway) รัฐอลาสก้า ( ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion )
สแก็กเวย์เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มาก แต่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ในปี 1989 เมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงตื่นทองของอเมริกาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของนักแสวงโชคที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้ แต่เมื่อหมดยุคตื่นทองผู้คนก็พาย้ายออกไปจนเหลือประชากรอยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าคน แต่กลับจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมืองนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีทำให้เมืองนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าของรัฐอลาสก้าท่านสามารถเดินชมบ้านเรือนสีสันสดใสในตัวเมือง ด้วยตัวเมืองขนาดเล็กกับบรรยากาศที่ออกแนวคาวบอย ผสมกับอากาศที่เย็นสบายทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองได้ไม่รู้เบื่อ และยังมี สุสานของ Jefferson Smith และ Frank Reid ผู้ที่เปลี่ยนแปลงเมืองสแก็กเวย์อย่างมาก
**ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ
(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก
**ราคา
Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**
***ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง***
20.30 น. เรือออกจากท่าเรือสแก็กเวย์ (Skagway)

วันที่หก  เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm)-ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier), สหรัฐอเมริกา

เช้า,กลางวัน,เย็นท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
07.00 น.  เรือจอดเดินทางถึง เอนดิคอต อาร์ม(Endicott Arm) และ ดอวส์ กลาเซียร์ (Dawes Glacier) ธารน้ำแข็ง เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของอลาสก้าซึ่งอยู่ที่ขอบด้านใต้ของพื้นที่ ฟอร์ด เทอร์เรอร์ ไวลด์เดอร์เนส (Fords Terror Wilderness) ระหว่างที่ท่านล่องผ่านความยาวกว่า 30 ไมล์คุณจะตื่นขึ้นมาด้วยหน้าผาหินแกรนิตรอบ ๆ หุบเขาภูเขาและน้ำตกที่ไหลอยู่หลายสิบแห่ง ภูเขาน้ำแข็งที่ลอยในน้ำทะเลสีฟ้าเข้มและธารน้ำแข็งชายฝั่งทะเลที่งดงามที่ดึงดูดความสนใจของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ โดยเรือจะล่องผ่านธารน้ำแข็งต่างๆ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง
12.00 น.  เรือออกจาก ดอวส์ กลาเซียร์(Dawes Glacier)

วันที่เจ็ด  ล่องน่านน้ำสากล(Cruising Day)   

เช้า,กลางวัน,เย็น  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15

**Sorrento’s

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**La Patisserie

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**Solarium Bistro

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

วันนี้เรือจะล่องน่านน้ำสากลตลอดทั้งวันทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำGไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,oหรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็น Zipline, Flow rider, Ice skate และอื่นๆได้

วันที่แปด  วิคตอเรีย(Victoria), แคนาดา

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
08.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria) ประเทศแคนาดา (ราคายังไม่รวมทัวร์ชายฝั่ง Shore Excursion)
วิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย สวยงาม เงียบสงบน่าอยู่อย่างยิ่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถาบันสอนภาษามากมาย ทำให้ชาวต่างชาติทั่วโลกนิยมเดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองนี้ เมืองนี้ยังได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองแห่งสวน (City of Gardens) มีสวนดอกไม้มากมายอยู่ตามจุดต่างๆ ของเมือง และที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ สวนบุตชาร์ท(Butchart Garden) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในการมาชม ปลาวาฬเพชรฆาต(Killer Whale) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าออร์ก้า (Orca) และยังมี อาคารรัฐสภา(British Columbia Parliament Buildings) ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและถ่ายรูป ด้วยบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ กับการจราจรที่ไม่ติดขัด และนิสัยความเป็นคนอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวแคนาดาทำให้เมืองนี้น่าเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก ท่านสามารถเดินท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อย่างอิสระ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่ง(Shore Excursion) ได้กับทางเรือ(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือGพนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือoส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง)
ตัวอย่าง Shore Excursion คลิก
**ราคา
Shore Excursion อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งบนเรือ**
18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองวิคตอเรีย(Victoria)
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
ช่วงค่ำ :เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

วันที่เก้า  ซีแอตเทิล-สเปซ นีดเดิล-พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass - ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 15

**Sorrento’s

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**La Patisserie

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

**Solarium Bistro

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14

06.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ท่าเรือสมิทโคฟ (Smith Cove Cruise Terminal) ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
08.00 น.  นำท่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของเมืองซีแอตเทิล หอคอยสูงกว่า 184 เมตรที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นมาตั้งแต่ปี 1972 สำหรับงาน World Fair (การแสดงนิทรรศการนานาชาติปี 1962) มีรูปทรงคล้ายกับจานบินของโลกอนาคตที่ตั้งอยู่บนขารูปทรงแปลกตา เป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของซีแอตเทิล นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ด้านบนเพื่อชมวิวเมืองซีแอตเทิลแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศแจ่มใส่ท่านจะได้เห็นวิวเมืองแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตา ที่ฉากหลังเป็นเทือกเขา Mount Rainer จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass ซึ่งอยู่ด้านล่างของสเปซ นีดเดิล เป็นที่รวบรวมงานศิลปะของ Dale Chihuly ศิลปินผู้เลื่องชื่อทางด้านศิลปะกระจก ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงที่แขวนอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นซุ้มโค้ง ชมความละเอียดวิจิตรการตา พิพิธภัณฑ์เปิดตัวเมื่อปี 2012 เพื่อฉลองความสำเร็จของเขา ที่ได้เริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับกระจกในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงยุค 60 และได้ไปพัฒนาฝีมือต่อกับผู้เชี่ยวชาญในเวนิส จนเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้รับการยกย่องในผลงาน ในส่วนเรือนกระจกนี้ท่านจะได้พบกับช่อดอกไม้ความยาวกว่า 30 เมตร ในลักษณะที่ถูกตรึงไว้ขณะที่กำลังล่วงหล่น และยังมีแกลลอรี่อื่นๆ อีกมากมายที่จัดแสดงผลงานของ Chihuly ให้ท่านได้ชม
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ซีแอตเทิล พรีเมียม เอ้าท์เล็ต (Seattle Premium Outlet) ที่รวมสินค้าแบรนด์ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess,American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ที่ราคาถูกว่าเมืองไทยเป็นอย่างมาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.00  น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา(Seattle-Tacoma)
22.00 น.  นำท่านเช็ค-อินและโหลดสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

วันที่สิบ  ซีแอตเทิล-ฮ่องกง

01.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX857 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เครื่องบินบินข้ามเส้นแบ่งเวลา วันที่และเวลาเปลี่ยน

วันที่สิบเอ็ด  ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

06.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเช็ค แลป กอก ฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
08.35 น.  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705 (บริการอาหารบนเครื่อง)
10.40  น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการห้องพักแบบต่าง ๆ 

วันเดินทาง
3-13 กันยายน 2563
ประเภทห้อง

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่านั้น
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2 ท่าน เท่านั้น
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

ราคาท่านละ

PROMOTION EARLY BIRD
จองก่อน 29 กุมภาพันธ์ 63

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Interior)

134,900.-

129,900.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony)

159,900.-

154,900.-

***หมายเหตุ***
กรณีมีวีซ่าอเมริกา(USA) แล้ว ลดท่านละ 5,300.- บาท
-กรณีมีวีซ่าแคนาดา(CANADA) แล้ว ลดท่านละ 5,000.- บาท
**กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง ห้องมีจำนวนจำกัด

Visitors: 221,851