ทัวร์กรุ๊ปสงกรานต์ Quantum of the Seas13-17 เม.ย.63 บินTG ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) ภูเก็ต สิงคโปร์ เที่ยวเรือสำราญ เอเชีย Singapore Malaysia Thailand เมษายน2563

รหัสสินค้า : HMT-G003-QUANTUM OF THE SEAS5D4N-TG

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Quantum of the Seas  ( Royal Caribbean ) - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : สิงคโปร์ -กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) – ภูเก็ต - สิงคโปร์ (Singapore – Port Klang (Malaysia) – Phuket (Thailand) - Singapore)

สายการบิน : Thai Airways ( TG )

รวม : ที่พักบนเรือ /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์/ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ,ค่าทิปไกด์ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 13 - 17 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

32,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#QUANTUM OF THE SEAS ( RoyalCarribean )
พักผ่อนวันสงกรานต์...เที่ยวเรือสำราญสุดไฮเทค... 
**เส้นทาง 
สิงคโปร์ -กัวลาลัมเปอร์, พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) – ภูเก็ต - สิงคโปร์
**วันที่ 13 – 17  เมษายน 2563 : ราคาเริ่มต้น 32,900.-บาท
>>ทริปสุดคุ้ม....เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ , รวมตั๋วเครื่องบิน<<

วันที่แรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์)

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row D ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบเอกสารการเดินทาง และเช็คอินให้ท่าน
08.00 น. 
เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG403
***พร้อมบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
***
11.15 น.  เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
( เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง )กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว เดินทางโดยจัดรถโค้ชมารับจากสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Marina Bay CruiseCenter(MBCCS)ทำการเช็คอินขึ้นเรือ ทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ
จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Sea pass card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ
**Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947
บ่าย  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น14 และ อาหารว่าง ที่ Café Promenade ชั้น 4 ได้ตลอดทั้งวัน
17.00 น. 
เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์
(ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
**ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล1ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง
**หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Sea pass Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ห์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย และชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วทั้งลำเรือพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
-ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจากCruise Compass หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11

วันที่สอง  พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์), ประเทศมาเลเซีย

07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย
**รับประทานอาหารเช้า,กลางวัน,เย็น อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11

**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ:พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ
**ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง
**ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
>>คลิ๊ก:รายการทัวร์ชายฝั่ง ( Shore Excursions)

พอร์ตคลัง
 หรือ เปอลาบูฮันกลัง มีชื่อเดิมว่า พอร์ตสเวตเตนแฮม (อังกฤษ: Port Swettenham) เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์

15.00 น.  เรือออกจากพอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์), ประเทศมาเลเซีย

วันที่สาม  ภูเก็ต, ประเทศไทย

**รับประทานอาหารเช้า,กลางวัน,เย็น อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11

10.00 น.  เดินทางถึง Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
**สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ:พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ
**ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง
**ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วยท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
>>คลิ๊ก:รายการทัวร์ชายฝั่ง ( Shore Excursions)
ภูเก็ต
เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่าภูเก็ต มาจาก" ภูเก็จ " ซึ่งมีความหมายว่าภูเขาแก้ว เคยเป็นที่ตั้งของมณฑลภูเก็ต เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ เคยเป็นดินแดนแห่งเศรษฐีเหมืองแร่ดีบุก มีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย
22.00 น.
  เดินทางออกจากท่าเรือ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

วันที่สี่  ล่องน่านน้ำสากล 

**รับประทานอาหารเช้า,กลางวัน,เย็น อย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้

** ห้องอาหาร The Grande, Silk, Chic, American Icon

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3- 4 ของเรือ

** ห้องอาหาร Costal kitchen

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 14 ของเรือ Suite Only

** ห้องอาหาร Wind Jammer

ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 14 ของเรือสำราญ

** Café Promenade

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 4

** Café Two70

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5

**Sea plex Dog house

เป็นคาเฟ่ที่บริการขนมทานเล่นและเครื่องดื่ม ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11

**ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นFlow Rider, Ice Skate และอื่นๆได้
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
ช่วงค่ำ:
เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

วันที่ห้า  เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

เช้า  **รับประทานอาหารเช้าได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
08.00 น.
   เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
09.00 น. 
รับจากท่าเรือเดินทางสู่ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park)
10.00 น.  อิสระช้อปปิ้งและมื้ออาหารเที่ยง ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช้อปทุกคน  ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยม ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย
14.00 น.  รถบัสนำทุกท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสิงคโปร์ Jewel Changi Airport ห้างหรูแห่งใหม่ใกล้สนามบินชางงี ที่ผสมผสานความงดงามทางธรรมชาติ และความสนุกสนาน เข้ากับห้างสรรพสินค้าได้อย่างลงตัว ด้านในจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 280 ร้าน ทุกท่านที่มาจะได้รับประสบการณ์การช๊อปปิ้งในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน
17.30 น.  ทำการเช็คอินโหลดกระเป๋าที่ สนามบิงชางงี อาคารผู้โดยสารขาออกที่1 เคาท์เตอร์สายการบินไทย
20.
50 น. 
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG410 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
22.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 13-17 เมษายน 2563
อัตราค่าบริการห้องพักแบบต่าง ๆ :

ราคาบาท / ท่าน

ท่านที่ 1-2

ท่านที่ 3-4

พักเดี่ยว

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง พัก2ท่าน

32,900

-

46,900

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง พัก3-4ท่าน

34,900

27,900

-

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง พัก2ท่าน

35,900

-

53,900

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง พัก3-4ท่าน

36,900

28,900

-

ห้องพักแบบมีระเบียง พัก2ท่าน

36,900

-

56,900

ห้องพักแบบมีระเบียง พัก3-4ท่าน

40,900

31,900

-

** กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง ห้องมีจำนวนจำกัด 

Visitors: 206,242