ทัวร์กรุ๊ป Sky Princess 2-13 ต.ค.63 บิน BR พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแล ล่องเรือสำราญ UNSEEN CANADA&NEW ENGLAND นิวยอร์ก–นิวพอร์ต–บอสตัน-บาร์ ฮาร์เบอร์–เซ็นจอห์น–ฮาลิแฟกซ์-โตรอนโต เที่ยวเรือสำราญ ตุลาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZAC-SKY PRINCESS-12D7N-BR

ทัวร์กรุ๊ป :ล่องเรือสำราญ Sky Princess UNSEEN CANADA & NEW ENGLAND พบกับสุดยอดรายการสุด Unseen สัมผัสหลากสีสันแห่งฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีชมน้ำตกไนแองการ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : นิวยอร์ก – นิวพอร์ต – บอสตัน - บาร์ ฮาร์เบอร์ – เซ็นจอห์น – ฮาลิแฟกซ์ - โตรอนโต 12วัน 9คืน

สายการบิน : Eva Air (BR)

รวม : ห้องพักบนเรือ 7 คืน , โรงแรม 2คืน / ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ทิปพนักงานขับรถ /ค่าวีซ่าแคนาดา/ **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ทิปพนักงานบนเรือ / ค่าวีซ่าอเมริกา

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : วันที่ 02 - 13 ตุลาคม 2563 

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

172,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#ล่องเรือสำราญ  Sky Princess UNSEEN CANADA & NEW ENGLAND
พบกับสุดยอดรายการสุด Unseen สัมผัสหลากสีสันแห่งฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีชมน้ำตกไนแองการ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
วันที่ 02– 13 ตุลาคม 2563 : 12วัน 9คืน ( นอนบนเรือ7คืน+โรงแรม 2คืน)
โดยสายการบิน Eva Air ( BR ) 
**นิวยอร์ก  :  เมืองศิวิไลซ์ที่ไม่เคยหลับไหลยามค่ำคืน

**นิวพอร์ต :  ชมคฤหาสน์โบราณ สถานที่พักตากอากาศของชนชั้นสูง
**บอสตัน :  เยี่ยมชมฮาร์วาร์ดสแควร์ พร้อมย้อนรอยประวัติศาตร์อเมริกา ณ Lexington Green / แวะช้อปปิ้งตลาดในร่มตลาดควินชี่
**บาร์ ฮาร์เบอร์ : ชมวนอุทยานอาคาเดีย จุดชมวิวที่สวยที่สุดของอเมริกา
**เซ็นจอห์น : เยือนสวนสาธารณะ Fallsview จุดชมวิวที่ดีที่สุดในเมือง/ ช้อปปิ้งตลาดเมืองเก่า
**ฮาลิแฟกซ์   : เยือนชุมชนชาวประมงที่งดงาม ณ Peggy's ดั่งย้อนยุคไปยังปีค.ศ. 1811 โดดเด่นด้วยประภาคารสีแดงขาว แรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปิน
**โตรอนโต  ชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก

วันแรกของการเดินทาง วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2563 กรุงเทพ ฯ – นิวยอร์ก

09.00 น.  พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) ประตู 8 แถว Q&R เคาน์เตอร์ 1 - 8  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ
ข้อแนะนำ : กรุณาไม่นำของมีคม วัตถุโลหะ ของเหลว เพื่อความสะดวกในการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
12.20 น.  นำท่าเหินฟ้าสู่ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)เที่ยวบินที่ BR 212  ใช้เครื่อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
**พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 03.50 ชม.
17.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถรอเปลี่ยนเครื่อง
19.10 น.  ออกเดินทางต่อสู่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) เที่ยวบินที่ BR 032  ใช้เครื่อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 14.55 ชม.
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน
22.05น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จอห์น เอฟ เคเนดี้ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ
เข้าประเทศอเมริกา ห้าม นำสิ่งของเข้าประเทศดังนี้
ห้าม -พืช ผัก ผลไม้สด-แห้ง ทั้งในรูปสด และแช่แข็ง (ยกเว้น Seafood)
ห้าม -ล๊อคกระเป๋าเดินทาง หากต้องการจะล็อคกระเป๋าควรใช้กุญแจที่ได้รับอนุญาตจาก TSA (Transportation Security Administration) สามารถหาซื้อได้ที่สนามบิน หรือตามร้านขายกระเป๋าเดินทาง ราคากุญแจ TSA จะมีราคาแพงกว่าราคากุญแจทั่วๆไป
นำท่านออกเดินทางสู่โรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรมHilton Midtown New York (หรือเทียบเท่า)

วันที่สองของการเดินทาง วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2563 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
>>Welcome to New York<< ขอต้อนรับท่านสู่นครนิวยอร์ก เมืองศิวิไลซ์ที่ไม่เคยหลับไหลยามค่ำคืน เมืองที่ล้ำสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ และเป็นเมืองที่มีอิทธิพลในหลายๆด้าน เช่น การค้าขายที่แพร่หลายไปทั่วโลก การเงิน วัฒนธรรม แฟชั่น และความบันเทิง นิวยอร์กประกอบด้วยย่านที่สำคัญ ได้แก่ ไชน่าทาวน์ ย่านโซโห และหมู่บ้านกรีนิช
นำท่านผ่านชมไฮไลท์ที่สำคัญของมหานครนิวยอร์ก อันได้แก่Time Square,  Rockefeller Center, Radio City Hall, Madison Square Garden, St. Patrick Cathedral, Fifth Avenue และ Wall Street ให้ท่านได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ความเป็นนิวยอร์กเกอร์อย่างแท้จริง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
11.30 น.  ถึงท่าเรือBrooklyn cruise terminalขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับเช็คอินขึ้นเรือ
เอกสารที่ใช้สำหรับเช็คอิน
1. Passport (ที่มีวีซ่าอเมริกา)
2. E-Ticket Boarding Pass (ตั๋วเรือ)
3. บัตรเครดิตที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้
***ขั้นตอนการเช็คอินอาจใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร***
หลังจากขึ้นสู่เรือ และจัดเก็บสัมภาระในห้องพักเรียบร้อยแล้ว
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารกลางวัน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมมากมายบนเรือสำราญ Sky Princess  เพื่อรอ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน)ทางเรือจะมีการประกาศเวลาในการรวมพลเพื่อซ้อมหนี้ภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้าร่วมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังอาหารขอเชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลายยามค่ำคืน ที่จะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือสำราญ Sky Princess
17.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองนิวพอร์ท, รัฐโรดไอร์แลนด์
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 1
ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่าง จะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น

วันที่สามของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2563  นิวพอร์ต, เกาะโรด ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. –17.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเข้าเทียบท่าเมืองนิวพอร์ท รัฐโรดไอร์แลนด์
>>Welcome to Newport, Rhode Island<< ก่อนจะมีการปฏิรูปอเมริกา เมืองนี้เป็นหนึ่งในห้าเมืองอาณานิคม ที่เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าหลักอันได้แก่ เหล้ารัม น้ำตาล และขนส่งทาส ปัจจุบันภาพของการเป็นเมืองท่าขนส่งได้เลือนหายไป กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่จัดงานระดับชาติในช่วงฤดูร้อน เช่นงานเทศกาลดนตรีโลก งานแข่งขันเทนนิสระดับชาติ การแข่งขันเรือยอร์ช เป็นต้น
**NPT-115:Grand Mansions & Ocean Scenic Drive/ 2.75 Hours 
นำท่านผ่านชมทิวทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ของนิวพอร์ต ศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญและมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อเมริกาในยุคอาณานิคม ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18 เช่น โบสถ์ตรินิตี้ ที่ออกแบบสไตล์จอร์เจียนอย่างงดงาม หอสมุดเรดวูด ห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ไฮไลท์ที่สำคัญวันนี้นำท่านเยี่ยมชม The Elms หรือ Rosecliff ทั้งสองสถานที่ดังกล่าวเป็นคฤหาสน์โบราณที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักตากอากาศของชนชั้นสูง หากย้อนกลับไปยังศตวรรษที่ 18 The Elm เป็น 1 ในคฤหาสน์พักร้อนที่หรูหราใหญ่โต สไตล์ฝรั่งเศสที่สง่างามบนพื้นที่ 10 เอเคอร์ เป็นคฤหาสน์พักร้อนของEdward J. Berwind ผู้มีอิทธิพลในยุคสมัยนั้น พื้นที่ประกอบด้วยสวนคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศส ภายในคฤหาสน์ตกแต่งด้วย คอลเล็กชั่นเซรามิกยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ภาพวาดของฝรั่งเศสและเวนิสในศตวรรษที่ 18 และหยกโบราณจากตะวันออก เป็นบ้านหลังแรกในนิวพอร์ตที่นำเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับคฤหาสน์ Rosecliff  สร้างโดย Theresa Fair Oelrichs ในปีค.ศ.1899 โดดเด่นในด้านของการเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริง  ปาร์ตี้ จากการจัดแต่งสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่งดงาม เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายๆเรื่อง เช่น  "The Great Gatsby." เป็นต้น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
บ่าย  วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้  Facility ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพักผ่อนและออกกำลังในสระน้ำ ที่มีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จัดเป็นพิเศษหลังอาหารค่ำ  หรือจะฟังเพลงเต้นรำในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว 
17.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บอสตัน (Boston), Massachusetts
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( FORMAL NIGHT )
ค่ำนี้ กับตันเรือ และลูกเรือทุกคน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยงานเลี้ยงรับรอง  “Champagne Waterfall” (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีเพียงเรือสำราญในตระกูล  Princess Cruises เท่านั้น) ซึ่งทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงแชมเปญ และรื่นรมย์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล็อบบี้เรือ
***หมายเหตุ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 2

วันที่สี่ของการเดินทาง วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2563 บอสตัน, แมซาชูเซ็ท ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 น. –20.00 น.
เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
11.00 น. เรือเข้าเทียบท่าเมืองบอสตัน รัฐแมซาชูเซ็ท
>>Welcome to Boston, Massachusetts< บอสตันได้รับการยกย่องให้เป็น "แหล่งกำเนิดอิสรภาพของอเมริกา" ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น เส้นทางแห่งอิสรภาพ (Freedom Trail) ชนวนนำไปสู่สงครามการปฏิวัติอเมริกา เป็นต้น ในศตวรรษที่ 19 บอสตันได้รับการขนานนามให้เป็น "เอเธนส์แห่งอเมริกา" ซึ่งปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรประมาณ 800,000 คน ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พร้อมกับความเจริญรุ่งเรื่องอันมีชีวิตชีวาในเวลาเดียวกัน
**BOS-300  : Harvard, Lexington, Concord & Boston Highlights/7.5 Hours
นำท่านสู่ฮาร์วาร์ดสแควร์ หนึ่งในสถานที่ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกา สัมผัสความมีชีวิตชีวาจากร้านคาเฟ่ท้องถิ่น หรือสำรวจร้านหนังสือ จากสถาบันแห่งการเรียนรู้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ จากนั้นย้อนรอยประวัติศาสตร์ชมเส้นทางประกาศอิสรภาพของอเมริกา Lexington Green สถานที่ซึ่งเคยเป็นจุดปะทะระหว่างทหารอเมริกา 100 นายต่อทหารอังกฤษ 700 นาย ชนวนเหตุการเกิดปฏิวัติอเมริกา ให้ท่านได้เดินสำรวจทอดยาวไปยังสะพาน Old North Bridge หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในการรบแห่งคองคอร์ด จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมตลาดควินชี่ (Quincy Market) ตลาดในร่ม สถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบอสตันในเรื่องของอาหาร ของว่าง เครื่องดื่มและขนมนมเนย กว่า 100 ร้าน ก่อนกลับสู่ท่าเรือนำท่านผ่านชมโบสถ์โอลด์นอร์ธ (Old North Church) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน ผ่านชมสถานที่ที่ Paul Revere จะนำโคมไฟไปแขวนไว้เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์เป็นสัญญาณเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวของทหารอังกฤษ หากเป็นโคมไฟ 1 ดวง แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางบก 2 ดวง แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวทางน้ำ เป็นต้น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเรือ
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
20.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ บาร์ ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor), Maine
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 3

วันที่ห้าของการเดินทาง วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2563 บาร์ ฮาร์เบอร์,  รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น. –19.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเข้าเทียบท่าเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ รัฐเมน
>>Welcome to Bar Harbor, Maine<< บาร์ฮาร์เบอร์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะเมาท์เดสเซิร์ต หรือ เกาะทะเลทราย (Mount Desert Island) เขตแฮนค็อกเคาน์ตี้ เป็นเมืองยอดนิยมของเหล่านักเดินทางในช่วงฤดูร้อน เพื่อชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีบนอุทยานแห่งชาติ Acadia บนพื้นที่ 35,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 50 สายพันธุ์ รวมถึงกวางมูซ หมีดำ และกวางหางขาว เป็นต้น
**BHB-100:Acadia National Park & Cadillac Mountain/ 2.25 Hours
ไฮไลน์สำคัญนำท่านชมเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ เมืองชายฝั่งของรัฐเมน แวดล้อมด้วยวนอุทยานอคาเดีย และเทือกเขาคาดิแลค นำท่านเดินเล่นชมวนอุทยานอคาเดีย (Acadia National Park) ที่แสนสวย โดยแต่เดิมอุทยานมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติลาฟาเยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่งชาติที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และเป็นอุทยานแรกที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี  (Mississippi River) โดยอุทยานนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร์ ตื่นตาตื่นใจกับกับภาพป่าเขา ใบไม้ ผลัดใบเปลี่ยนสีเป็นส้ม แดง ทอง น้ำตาลแดง ช่างเป็นความรู้สึกที่แสนโรแมนติกยากที่จะลืมเลือนได้ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่น่าหลงใหลรอบข้าง
ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
บ่าย  วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้  Facility ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพักผ่อนและออกกำลังในสระน้ำ ที่มีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จัดเป็นพิเศษหลังอาหารค่ำ  หรือจะฟังเพลงเต้นรำในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว 
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
19.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เซ็นจอห์น (Saint John)
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 4

วันที่หกของการเดินทาง วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563  เซ็นจอห์น, รัฐนิวบรันสวิค ประเทศแคนาดา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 10.30 น. –21.45 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
10.30 น.  เรือเทียบท่าเมืองเซ็นจอห์น รัฐนิวบรันสวิค
>>Welcome to Saint John<< เมืองเซ็นจอห์น รัฐนิวบรันสวิค ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซ็นจอห์นในรัฐนิวบรันสวิค รัฐที่สวยงามด้วยธรรมชาติของป่าเขาและภูมิที่ตั้งอันประกอบด้วย ภูเขาสวย พื้นที่ราบสูง และที่ราบต่ำ แม่น้ำสายเชี่ยวหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมง และท่าเรือธรรมชาติ นอกจากนี้ เมืองเซ็นจอห์นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของคอเบียร์เพราะเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ “Moosehead” ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1867
**YSJ-100:Saint John Highlights and Reversing Rapids / 3 Hours
นำท่านสู่สวนสาธารณะ Fallsview ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในเมือง ที่ซึ่งแม่น้ำเซ็นต์จอห์นไหลลงสู่อ่าวฟันดี้ สร้างปรากฏการณ์แก่งน้ำตกไหลย้อนอันเลื่องชื่อ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตินี้เกิดจากจากระดับน้ำในอ่าวฟันดี้นั้นขึ้นและลงแตกต่างกันถึง 50 ฟุตในแต่ละช่วง ทำให้น้ำในอ่าวไหลย้อนกลับผ่านแก่งปากแม่น้ำเข้าไปอย่างน่าตื่นตา ให้ท่านได้บันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมตลาดเมืองเก่า (Old City Market)  ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวเกษตรกรในประเทศแคนาดา และยังคงเป็นสถานที่จัดประชุมสำหรับชาวท้องถิ่น เปิดในปี 1876 จากนั้นนำท่านสู่สถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์อเมริกา สู่ป้อมปราการหินวงกลม (Carleton Martello Tower) เป็น 1 ใน 16 ป้อมปราการ ที่สร้างขึ้นโดยชาวอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีของชาวอเมริกันในช่วงสงครามปี 1812 ให้ท่านได้สำรวจและซึมซับประวัติศาสตร์เมืองเซ็นจอห์นอย่างแท้จริงได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
บ่าย  วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้  Facility ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพักผ่อนและออกกำลังในสระน้ำ ที่มีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จัดเป็นพิเศษหลังอาหารค่ำ  หรือจะฟังเพลงเต้นรำในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว 
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
21.45 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ ฮาลิแฟกซ์ (Halifax), Canada
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 5

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม ฮาลิแฟกซ์, รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 น. –22.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
14.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา
>>Welcome to Halifax<< เมืองหลวงของโนวาสโกเทียและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดา แฮลิแฟกซ์เคยเป็นป้อมปราการทางทหารที่สำคัญของบริเตนในอเมริกาเหนือ และยังเป็นประตูสู่ทัศนียภาพอันงดงามของโนวาสโกเทียรวมถึง Peggy's Cove ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นหน้าผาหินแกรนิตที่ทอดตัวโค้งรองรับแรงสาดกระเซ็นของคลื่น โดดเด่นด้วยประภาคารที่สร้างฉากอันงดงามตามธรรมชาติที่ไม่มีใครเทียบ
**YHZ-100:Peggy's Cove & Coastal Scenic Drive / 3 Hours
วันนี้ขอนำท่านเดินทางไปยังชุมชนชาวประมงที่งดงาม ณ Peggy's Cove ท่านจะได้ย้อนยุคไปยังปี 1811 โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามของภรรยาผู้ตั้งถิ่นฐานที่มีชื่อเล่นว่า Peggy ให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้ง หรือเพลิดเพลินไปกับการสำรวจความงดงามของหมู่บ้านที่โดดเด่นด้วยประภาคารสีแดงขาวดั้งเดิมตั้งสง่างามอยู่บนยอดหินแกรนิต สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1914 ทัศนียภาพดังกล่าวเป็นฉากที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน และช่างภาพ ที่นิยมมาสร้างจินตนาการ สร้างสรรผลงานมานานหลายทศวรรษ
ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
บ่าย  วันนี้ ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้  Facility ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งห้องอาหารใหญ่ และห้องบุฟเฟ่ต์ ห้องฟิตเนส และสปาหรือจะพักผ่อนและออกกำลังในสระน้ำ ที่มีให้เลือกหลากหลาย  บรรยากาศยามเย็นตื่นตากับโชว์ที่จัดเป็นพิเศษหลังอาหารค่ำ  หรือจะฟังเพลงเต้นรำในบาร์ต่างๆ รับรองว่า ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาทีเดียว 
ค่ำ  ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่  ( CASUAL NIGHT )
22.00 น.  เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่นิวยอร์ค (New York)
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 6

วันที่แปดของการเดินทาง วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2563  ล่องทะเล

-เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า, สาย, เที่ยง, บ่าย, ค่ำ, และรอบดึก
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ , ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ, International Café (ให้บริการ 24 ชั่วโมง), พิซซ่า, ฮอทดอก, แฮมเบอร์เกอร์ บนชั้นดาดฟ้า, บาร์ไอศครีม
-เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มกว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเรือ, ห้องเลานจ์, ห้องฟังเพลง,  โรงละครใหญ่ (Princess Theater) ที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า
-บริหารร่างกาย กันได้ตลอดวันกับ ห้องฟิตเนส กับอุปกรณ์ครบครัน, ห้องซาวว์น่า, สนามพัตกอล์ฟ, สปา, สระว่ายน้ำ สระน้ำวน (จากุซซี่), สนามเทนนิส, โต๊ะปิงปอง เป็นต้น
-เพลิดเพลินระหว่างวัน ห้องคาสิโน, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ประมูลภาพ,  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเช่น เรียนโยคะ, เรียนเต้นรำ, สอนแกะสลัก, เล่นบิงโก, เป็นต้น
**คืนวันนี้ขอให้ทุกท่านวางกระเป๋าสัมภาระไว้หน้าห้องพักของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมมาเก็บไว้ที่ห้องสโตร์ และนำลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น (ทางเรือจะแจ้งเวลาอีกครั้งหนึ่ง)
พักค้างแรมบนเรือสำราญ คืนที่ 7

วันที่เก้าของการเดินทาง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  นิวยอร์ก – โตรอนโต ประเทศแคนาดา

เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 น.
เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าอันหลากหลาย ณ ห้องอาหารบนเรือ
**หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน รอการประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเชิญท่านลงจากเรือ หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านใจกลางเมืองที่ Saks Fifth Avenueที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่น อาหาร เฟอร์นิเจอร์ ให้ท่านได้เลือกช้อปจนเพลินกันเลยทีเดียว
12.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหารนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลากวาร์เดีย
16.50 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยสายการบินแอร์ แคนาดา (AC)  เที่ยวบินที่ AC 719  ใช้เครื่อง Airbus A319-100  พร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย (ใช้เวลาบิน 01.39 ชม. )
18.29 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โตรอนโต เพียร์สัน ประเทศแคนาดา
นำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ศุลกากรและรับสัมภาระ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านมุ่งหน้าสู่โรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Toronto Downtown Hotel (หรือเทียบเท่า)

วันที่สิบของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  โตรอนโต ประเทศแคนาดา

เช้า  เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
โตรอนโต เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ  โตรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา นับ 1 2 3 พร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆ วันนี้ขอนำท่านชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก สวรรค์ของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน สถานที่ดื่มด่ำน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมของชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ "น้ำตกเกือกม้า" (Horseshoe Falls บางครั้งก็เรียก "น้ำตกแคนาดา") สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา (American Falls) สูงระหว่าง 21–34 เมตร และน้ำตก Bridal Veil น้ำตกไนแองการ่ามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ นำท่านนั่งเรือ Hornblower Cruise ชมความตระการตาพร้อมสัมผัสถึงละอองอันชุ่มฉ่ำของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ณ Fallsview
บ่าย  หลังมื้ออาหารนำท่านเพลินกับ Niagara On The Lakeหมู่บ้านเล็กๆน่ารัก ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนที่ทรงเสน่ห์ เลือกซื้อของที่ระลึก เรียนแนะนำไม่ควรพลาดลิ้มรสไวน์ชั้นเยี่ยม เพราะที่นี่ถือเป็นแหล่งบ่มไวน์ที่ขึ้นชื่อของแคนาดา  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563  โตรอนโต ประเทศแคนาดา

01.45 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)เที่ยวบินที่ BR 035  ใช้เครื่อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องพร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 15.15 ชม.
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน

วันที่สิบสองของการเดินทาง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ไทเป – กรุงเทพ ฯ

05.00 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถรอเปลี่ยนเครื่อง
08.25 น.  ออกเดินทางต่อ สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)เที่ยวบินที่ BR 211 ใช้เครื่อง Boeing 777-300 อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องพร้อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย  ใช้เวลาบิน 03.45 ชม.
11.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้

อัตราค่าบริการ : 02 – 13 ตุลาคม 2563 (ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป)

ประเภทห้อง

อัตราค่าบริการ ( ต่อท่าน )

ห้องพักภายใน (Inside) พักคู่

172,000.– บาท

ห้องพักภายใน (Inside) พักเดี่ยว

เพิ่ม 32,000.– บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง ( Balcony ) พักคู่

เพิ่ม 25,000.–บาท

ห้องพักมินิสวีท (พักคู่) 

เพิ่ม 45,000.– บาท

**ที่นั่งบนเครื่องบินแบบ Business กรุณาสอบถาม 

Visitors: 201,011