ทัวร์กรุ๊ป Voyager of the Seas -Royal Caribbean บิน TG 8-20 เม.ย.63 สงกรานต์ ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ดินแดนแถบโอเชียเนีย13วัน ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญ เดินทาง เมษายน

รหัสสินค้า : HMT-E006-VOYAGER OF THE SEAS13D-TG

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ Voyager of the Seas ( Royal Caribbean ) ล่องเรือมู่เกาะแปซิฟิกใต้...ดินแดนแถบโอเชียเนีย - รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) – มาเร่ (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)-มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู) – วิลา – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์ 13วัน ( พักค้างคืนซิดนีย์ 1คืน )

สายการบิน : Thai Airways ( TG )

รวม : ที่พักบนเรือ /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ซิดนีย์ร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ/ภาษีท่าเรือ /ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ค่าวีซ่าออสเตรเลีย (Transit visa) และวีซ่านิวแคลิโดเนีย / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

พิเศษ!! ราคานี้รวมวีซ่า, ค่าทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ...พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 8 - 20 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

139,900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

#Royal Caribbean - Voyager of the Seas สงกรานต์ล่องเรือ เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้...ดินแดนแถบโอเชียเนีย 13 วัน
สายการบินไทย แอร์เวย์ ( TG )
เส้นทาง : ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) – มาเร่ (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)-
มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู) – วิลา – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์
**พักค้าง ซิดนีย์ 1 คืน  พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
**วันที่ 8 – 20 เมษายน 2563 : ราคา 139,900 บาท
(พิเศษ!! ราคานี้รวมค่าวีซ่า, ทิป และ ทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ)

8 เมษายน 2563  กรุงเทพมหานคร

16.30 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทยณ สนามบินสุวรรณภูมิ
19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

9 เมษายน 2563  เกาะค็อกคาทู (เกาะมรดกโลกแห่งซิดนีย์) – ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas

07.20 น.   เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะค็อกคาทู(Cockatoo Island)เกาะมรดกโลกแห่งแดนจิงโจ้ จากเกาะยังสามารถมองเห็นสะพานฮาเบอร์บริดจ์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ เกาะแห่งนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นเกาะที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็นเรือนจำ ที่คุมขังนักโทษสมัยก่อน และเป็นอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือรบ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ในอดีตเกาะแห่งนี้มีแต่เพียงชาวอะบอริจิ้น ชนพื้นเมืองเข้ามาทำการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เลือกให้เกาะแห่งนี้เป็นที่จำคุกนักโทษอีกแห่ง เนื่องจากคุกที่มีอยู่นั้นเริ่มแออัดด้วยจำนวนนักโทษที่เพิ่มขึ้น และปี 1900 มีการเปลี่ยนเกาะนี้ให้กลายเป็นอู่ต่อเรือแทน เพื่อใช้สร้างเรือรบของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งปี 1965-1992 ก็มีการปิดอู่ต่อเรือแห่งนี้ โดยเครื่องจักรต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ แห่งและท่าเรือหลายท่าก็ถูกทำลายไป ทิ้งไว้เป็นตำนาน นำท่านเที่ยวชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของซิดนีย์ผ่านโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นบนเกาะแห่งนี้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
14.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสำราญรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas
16.30 น.  เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่ เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยัลตี้(Loyalty Island) อาณานิคมของฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนแรก )

10 เมษายน 2563  ล่องน่านน้ำสากล  ( Cruising )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
**วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่สอง )

11 เมษายน 2563  ล่องน่านน้ำสากล  ( Cruising )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน  คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่สาม )

12 เมษายน 2563  เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านนาธาโล (Nathalo Villages) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน นำท่านชมบ้านของหัวหน้าเผ่า (ท่านต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน) และชมการแสดงพื้นเมืองตลอดจนสูตรตำหรับการเตรียมอาหารของชนพื้นเมืองที่เรียกได้ว่ามีสูตรลับในการปรุงอาหารประจำชนเผ่า จากนั้นนำท่าน เข้าชมโบสถ์นาธาโล(Nathalo Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1883 โดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชมการทำอาหารพิ้นเมืองของชาวนาธาโล ที่เรียกว่า โบนายา (Boo-nya) ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีส่วนผสมจาก เผือก, มันฝรั่ง, กล้วย, ไก่, ปู และ ลอบสเตอร์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่านนั่งรถเที่ยวชมเกาะลิฟู โดยเริ่มจากชายหาดลูเอซิลา (Luecila Beach) เรียบเลาะริมฝั่งอันสวยงามของอ่าวซานตาเบย์ (Santa Bay) จนถึงเมืองหลวงแห่งเกาะลิฟู นำท่านชมโบสถ์ในสมัยโคโลเนียล และ อาคารโบราณที่ยังคงอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินเล่นแถววอเตอร์ฟร้อนท์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่หาดลูเอซิลา เพื่อให้ท่านได้ ดำน้ำตื้นดูปะการัง (Snorkeling) และสัตว์ใต้ทะเลอันงดงามแห่งเกาะลิฟู สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ
18.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่สี่ )

13 เมษายน 2563  มาเร่ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่เกาะมาเร่ ประเทศนิวแคลิโดเนีย
นำท่าน นั่งเรือเล็กเพื่อเดินทางไปยังเกาะมาเร่ ซึ่งเป็นอีกเกาะเล็กที่สวยงามแห่งประเทศนิวแคลิโดเนีย เป็นเกาะที่มีปะการังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวสำหรับดำน้ำดูปะการังน้ำตื่นหรือเล่นน้ำทะเล เนื่องจากเป็นเกาะที่มีน้ำใส และ อยู่ในมหาสมุทร จึงทำให้ท้องทะเลบริเวณนี้สวยงามและน้ำทะเลใสมาก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนเกาะที่ได้ชื่อว่าเกาะปะการังที่สวยงามอีกแห่งของโอเชียเนีย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
บ่าย  ให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่กับการดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำทะเลพร้อมหาดทรายสวยแห่งเกาะมาเร่ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นกับกิจกรรมของเรือสำราญที่จะจัดให้ท่านได้เที่ยวชม)
17.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศ วานูอาตู)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่ห้า )

14 เม.ย. 2563  มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู)     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่ ณ เกาะ มิสทรี ไอซ์แลนด์(Mystery Island) ประเทศวานูอาตู
09.00 น.   นำท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านบนเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์(Mystery Island) ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าท้องถิ่นแห่งเกาะมิสทรี ไอซ์แลนด์ ท่านจะได้ชมการจำลองพิธีการแต่งงานของชาวเผ่าในอดีต จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการทำอาหารกับชาวเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนนำท่านชมสวนผักผลไม้ และ พืชใช้เป็นยาของผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ สนุกสนานกับการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาะมิสทรี รวมถึงชมการดำรงชีพ และ วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
บ่าย  นำท่าน ดำน้ำตื้น (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะมิสทรีไอซ์แลนด์ (เวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1.30 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือได้ แต่ต้องกลับขึ้นเรือสำราญก่อนเวลา 16.30 น.
17.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองวิลา ประเทศวานูอาตู
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่หก )

15 เมษายน 2563   วิลา (ประเทศวานูอาตู)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่เมืองวิลา (ประเทศวานูอาตู)
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เกาะทรานคิวิตี้(Tranquility Island) ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ในการอนุรักษ์เต่าทะเล และเป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามแห่งประเทศวานูอาตู ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของท้องทะเลที่มีน้ำใส พร้อมชมปะการังหลากสีและสัตว์ทะเลขนาดเล็กมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณปะการังแถบนี้ รวมถึงเต่าทะเลที่ได้มีการอนุรักษ์ไว้บนเกาะแห่งนี้เช่นกัน ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นปลาโลมาที่วนเวียนว่ายอยู่ในทะเลแถบนี้เช่นกัน นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล พร้อมชมความน่ารักของลูกเต่าทะเลที่มีการอนุบาลไว้บนเกาะแห่งนี้ ก่อนที่จะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือจะเลือกดำน้ำดูปะการังที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศวานูอาตู หรือท่านจะเลือกพักผ่อนริมหาดที่สามารถเล่นน้ำทะเลสีเทอควอยส์
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
15.30 น.  เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่เจ็ด )

16 เมษายน 2563  นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)

10.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย
นำท่านเที่ยวชมเมืองนูเมอา (Noumea)เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนในเขตโอเชียเนียของประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ประมาณ 45.7 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของนิวแคลิโดเนีย และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกนูเมอาซึ่งเป็นท่าเรือหลักของดินแดน นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆของเมืองนูเมอา ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสโคโคนัท(Coconut Square), วิหารเซ็นต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral), ไชน่าทาวน์(China Town), ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin ให้ท่านได้เก็บภาพเมืองนูเมอา และ สถานที่สำคัญๆ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
14.30 น. นำท่าน เข้าชมศูนย์วัฒนธรรม Jean-Marie Tjibaou ซึ่งตั้งอยู่บนแหลมทิบูล ในเมืองนูเมอา แห่งนิวแคลิโดยเนีย นับเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ ก่อนที่กลายมาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือนูเมอา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่แปด )

17 เมษายน 2563  ล่องน่านน้ำสากล ( Cruising )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room   : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่เก้า )

18 เมษายน 2563   ล่องน่านน้ำสากล ( Cruising )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
หมายเหตุ : ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
พักบนเรือ Voyager of the Seas ( คืนที่สิบ )

19 เมษายน 2563   ซิดนีย์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
06.30 น.เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน
นำท่าน เที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย  จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย      
บ่าย  นำท่านถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตกของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้มหินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม ได้เวลานำท่านตามรอยภาพยนตร์เรื่อง "เดอะเมทริกซ์" กันที่ ลานน้ำพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ำพุแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ำพุแห่งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ Birkenhead Point Outlet Centreจัดเป็นห้างที่น่าสนใจอย่างมากด้วยความใหญ่โต สวยงาม และตั้งอยู่ติดอ่าวทะเล Sydney Harbour จึงจัดมุมร้านอาหารที่สามารถชมวิวทะเลมีท่าเรือเล็กๆ ได้อีกด้วย ส่วนห้างร้านต่างๆ มีหลายประเภททั้งสินค้าแฟชั่น ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น เรียกว่า ได้มาช้อปปิ้ง หรือมาเดินเที่ยวเล่น และจ่ายตลาดซื้อของกินกลับบ้านได้พร้อมกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูกุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ( คืนที่สิบเอ็ด )

20 เมษายน 2563  ซิดนีย์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเช็คอิน
10.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG476
(ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
16.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by HMT

รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้***

อัตราค่าบริการ: เดินทาง สงกรานต์ 8 - 20 เมษายน 2563

อัตราค่าบริการ

8-20 เมษายน 2563

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ

139,900

อัพเกรดห้องพักแบบมีระเบียง Balcony (พัก 2 ท่านต่อห้อง) เพิ่มเงินท่านละ

20,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Based ห้อง Inside)

50,000

เด็กอายุต่ำกว่า 2-12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

129,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

75,000 – 100,000

ไม่เอาค่าตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-SYD-BKK)

20,000

Visitors: 199,151